ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI-KONYA AVUKAT-2024

AİLE VE BOŞANMA HUKUKU

Boşanma davası açmak isteyen kişiler için Türk Medeni Kanunu uyarınca iki farklı dava türüne dayanılarak boşanma talep edilmektedir. Bunlar biri çekişmeli boşanma davası, diğeri ise anlaşmalı boşanma davasıdır.

Çekişmeli boşanma davası; eşlerin boşanma ve boşanmadan kaynaklanan diğer hak ve alacaklara ilişkin hukuki meselelerde anlaşma sağlayamadıkları dava türüdür.

Anlaşmalı boşanma davasında ise eşler boşanma, velayet, mal paylaşımı, nafaka, ziynet eşyaları, ev eşyaları, tazminat gibi konularda mutabık olurlar.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NEDİR?

Anlaşmalı boşanma davası; eşlerin boşanma konusunda uzlaştığı davalardır. Taraflar boşanma ve boşanmanın ferilerine ilişkin tüm konularda mutabık kalmaları halinde anlaşmalı boşanma davası açabilmektedirler.

Eşlerin anlaşmalı boşanma yolunu seçmeleri halinde, hem dava süreci kısa sürmekte, hem de taraflar yıpranmadan süreç tamamlanmaktadır.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASININ ŞARTLARI NELERDİR?

Günümüzde anlaşmalı boşanma nasıl olur sorusuna yanıt vermek için tarafların birtakım şartları sağlamaları gerekmektedir. Bu şartlar şöyle sıralanabilir:

1-Anlaşmalı boşanma davasının görülebilmesi için tarafların en az 1 yıl evli olmaları gerekmektedir. Başkaca bir deyişle evlilikte henüz bir yılını doldurmamış olan eşlerin anlaşmalı boşanma davası açması ve anlaşmalı boşanabilmeleri mümkün değildir.

2-Eşler boşanma ve ferilerine ilişkin tüm hukuki konularda anlaşmaları gerekir. Taraflar bu hususta dava dilekçesiyle birlikte boşanmaya dair hukuksal sonuçların yer aldığı anlaşmalı boşanma protokolünü mahkemeye ibraz ederler. Taraflar yargılama aşamasında bu anlaşmayı kabul etmezse anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına döner.

Anlaşmalı boşanma protokolü, boşanma, tazminat, nafaka talepleri, mal rejimi, ev eşyası, ziynet eşyası vb. konularda tarafların hukuki sonuç bağladıkları yazılı metindir.

3-Anlaşmalı boşanma davasında eşler avukatı olsun yada olmasın duruşma sırasında hazır bulunmak zorundadırlar.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNDE HANGİ HUSUSLAR YER ALIR?

Yukarıda bahsettiğimiz üzere taraflar anlaşmalı boşanmak istediğinde boşanmanın hukuki sonuçlarının yer aldığı anlaşmalı boşanma protokolü düzenler. Her boşanma davasında çiftlerin anlaşmalı boşanma protokolü farklı olabilir. Zira uzlaşmak istedikleri konular farklı olabilir.

Buradaki en önemli husus anlaşmalı boşanma davasına sunulacak protokolün boşanma sonrasında hak kaybı oluşturmamasıdır. Bu nedenle boşanma protokolünün mutlaka bir avukat aracılığıyla hazırlanması ve profesyonel hukuk desteği alınması şarttır. Bademci Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak Avukat Hande Bademci ve Avukat Recep Bademci anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmasında müvekkilleri yardımcı olmaktadır.

Protokolün hazırlanması aşamasında taraflar uzlaşmış oldukları tüm hukuki uyuşmazlıkları açık bir şekilde belirtmelidir. Maddi ve manevi tazminat, mal tasfiyesi, nafaka ve velayet, kişisel ilişki, ev ve ziynet eşyaları gibi açıkça karara bağlanmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması sırasında bu hususlara dikkat edilmezse; protokolün hakim tarafından uygun görülmemesine ve davanın, dolayısıyla da boşanma sürecinin uzamasına sebebiyet verebilir.

Bazı hususlarda eşlerin uzlaşması da tek başına yeterli değildir. Velayet konusunda müşterek çocuğun üstün yararı gereğince velayet ve kişisel ilişki konusunda protokolde yapılan anlaşmaya hakim tarafından müdahale edilebilir ve anlaşma şartları değiştirilebilir. Örneğin, boşanma protokolünde müşterek çocuk babaya verilmişse, hakim tarafından müşterek çocuk anneye verilebilir. Burada önemli olan çocuğun üstün yararıdır.

ANLAŞMALI BOŞANMA NASIL OLUR?

Anlaşmalı boşanma nasıl olur sorusunun daha iyi anlaşılması için şartlarına bakılması gerekir. Türk Medeni Kanununun m. 166/3 uyarınca evliliğin en az bir yıl sürmüş olması halinde eşlerden birinin veya tarafların ortak başvurusu ile dava açılır. Hakim tarafları dinledikten ve anlaşma protokolünü uygun bulduktan sonra başkaca engel bir durumda yoksa tarafların boşanmasına karar verir. Eşlerin evlilik süresi hesaplanırken resmi nikah akdinin yapıldığı tarih dikkate alınır. Herhangi bir sorun doğmaması adına anlaşmalı boşanma davası sürecinin boşanma avukatıyla takip edilmesi isabetli olacaktır.

Tarafların boşanma isteklerinin özgür ve bağımsız olduğunu aile mahkemesi hakimine ispatlamaları gerekmektedir. Hakim buna kanaat getirmezse, başkaca deyişle tarafların veya taraflardan birinin baskı altında iradesinin sakatlandığını hissederse boşanmaya karar vermeyecektir.

Netice itibariyle tüm her şeyin usulüne uygun olması halinde Aile Mahkemesince taraflar hakkında tek celsede boşanma kararı verilir. Anlaşmalı Boşanma Davası Protokol ve Dilekçesi Anlaşmalı Boşanma Davası dilekçesi eğer taraflar avukatsız boşanmak istiyorlarsa kendileri tarafından hazırlanacaktır. Olması gereken ise herhangi bir hak kaybı veya mağduriyet doğmaması için boşanma dilekçesi ile boşanma protokolünün avukat tarafından hazırlanmasıdır. Evlilik birliğinden oluşan haklar üzerinde bilgi sahibi olmayanlar boşanma davasında gösterecekleri ihmal sebebiyle boşanma sonucuna göre pişmanlık duyabilir. Sonuçta her evlilik ve boşanma isteği farklılık taşımaktadır.

Bu yüzden de tek tip bir boşanma protokolünden bahsetmek veya bulunan örneği uygulamak da mümkün değildir. Anlaşmalı boşanma protokolü tarafların her ikisinin de boşanma konusunda ortak karar almalarını belirterek, tarafların boşanmaya bağlı olan unsurlardan mal paylaşımı, nafaka, tazminat ve ortak çocuk için uzlaştıkları maddeler şeklinde ayrıntılı şekilde düzenlenir. Hazırlanan protokolün ise her iki eş tarafından da kabul edilmesi ve ıslak imzalı şekilde imzalanması gerekmektedir. Bu protokol ise boşanma dava dilekçesine eklenerek Aile Mahkemesine sunulur.

ANLAŞMALI BOŞANMA NE KADAR SÜRER?

Anlaşmalı boşanma davası genellikle tek celsede son bulan nitelikte bir davadır. Eğer tarafların anlaşma metnine dair ortak iradeleri devam ediyorsa ve hâkim de anlaşma metnine dair herhangi bir hususu değiştirmeye gerekli görmediyse, dava tek celsede görülüp karara bağlanır. Anlaşmalı boşanma davası süreci ortalama iki ay da üç ayı bulur ancak bu süre adliyelerdeki iş yoğunluğuna göre değişebilmektedir. Sürecin bir avukatla takip edilmesi halinde 7-10 gün arasında da boşanma süreci tamamlanabilecektir. Konya Boşanma Avukatı Avukat Hande Bademci ve Recep Bademci sürecin en hızlı şekilde tamamlanması için müvekkillerine gereken desteği sağlamaktadır.

Anlaşmalı boşanma süreci ise şu şekilde ilerlemektedir: Taraflar, boşanma dava dilekçesi ve boşanma protokolü ile mahkemeye başvururlar. Genellikle, başvurudan sonra Aile Mahkemesi kalemiyle görüşerek yakın bir tarihe gün belirlenir. Bu mahkemenin iş yoğunluğuna göre değişmektedir. Taraflar mahkemece belirlenen duruşma günü duruşma salonunda hazır bulunur. Taraflara dava dilekçesi ve boşanma protokolü okunarak itirazı olup olmadıkları, boşanmak istediklerinden emin olup olmadıkları sorulur.

Tarafların boşanmak istemesi, mahkemenin de protokolü uygun görmesi ve diğer şartları sağlaması halinde Aile Mahkemesi tarafların anlaşmalı boşanmasına karar verir. Hakim en geç 30 gün içerisinde boşanmaya dair gerekçeli kararı yazar. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra taraflara tebliğ edilir. Bu tebligat işlemi de 1 hafta 10 gün sürmektedir. Taraflar, gerekçeli yazılı kararın kendilerine tebliğ edilmesinden sonra iki hafta içerisinde itiraz etmez veya mahkemeye başvurup istinaf yolundan feragat ettiklerini bildirirlerse boşanma kararı kesinleşir. Kesinleşen karar, nüfus müdürlüklerine bildirilir.

ANLAŞMALI BOŞANMA ÇEKİŞMELİ BOŞANMAYA DÖNER Mİ?

Eşlerin boşanma konusunda anlaştıktan sonra anlaşmalı boşanma protokolü ile anlaşmalı boşanma davası açmaları, her zaman boşanacakları anlamına gelmez. Dava süresince taraflar arasında anlaşmazlık çıkması veya mahkemece karar verildikten sonra henüz karar kesinleşmeden taraflardan birinin Aile Mahkemesi kararına itiraz etmesi halinde anlaşmalı boşanma davası artık çekişmeli boşanma davası halini alır. Bu durumda hâkim, taraflara davanın çekişmeli boşanma olarak yürütüleceğini ve buna ilişkin delillerini ve beyanlarını sunması için süre verir. Bu sürede taraflardan çekişmeli boşanma usulüne uygun şekilde dava dilekçelerini, delillerini ve cevap dilekçelerini mahkemeye sunmaları beklenir. Daha sonra çekişmeli boşanma davasının yargılama süreci başlar.

ANLAŞMALI BOŞANMA AVUKATI NEDİR?

Boşanma Avukatı denince akla gelen aile hukuku alanında çalışmalar yapan boşanma, velayet, tazminat, ziynet, mehir senedi, mal rejimi davalarıyla ilgilenen avukatı ifade eder. Boşanma avukatı dava süresince müvekkilinin maddi ve manevi en az yara alarak süreçten çıkmasını hedefler ve sağlar.

ANLAŞMALI BOŞANMA AVUKATI SEÇİMİ ÖNEMLİ MİDİR?

Boşanma Avukatı seçimi zaten sancılı olan boşanma sürecini kolay ve stressiz atlatmak açısından son derece önemlidir. Boşanma tarafları ilgilendirdiği kadar müşterek çocukları da ilgilendirir. Velayet, nafaka ve kişisel ilişki kurulması noktasında boşanma avukatı son derece önem arz etmektedir. Anayasamızda da aile kurumunun önemine dikkat çekilmiştir. Böylesine hassas ve önemli bir kurum olan aile birliğinin sonlandırılmasına da aynı şekilde çok hassas ve titiz yaklaşılmalıdır. Bunu sağlamak ise yola çok iyi boşanma avukatıyla çıkmakla mümkün olur.

Boşanma Avukatının en iyi mesleki tecrübe ve donanımlara sahip olması gerekir. İyi bir boşanma avukatı, müvekkillerinin süreci yıpranmadan ve zarar görmeden atlatmasını, menfaatinin gözetilmesini ve istenilen sonuca en hızlı ve en iyi şekilde ulaşılmasını sağlar. Tüm bunlar ise, Boşanma Avukatının meslekte edindiği tecrübeleriyle ve bilgisiyle sunabileceği bir durumdur.

Boşanma Avukatlığı yapan kişilerin Aile Hukuku alanında uzmanlık belgesi olması gerekmez. Fakat, aile hukuku alanında çalışan ve hizmet veren avukatlarla çalışmak her zaman daha faydalıdır.

KONYA’DA ANLAŞMALI BOŞANMA AVUKATI ÜCRETİ NE KADAR?

Konya Boşanma avukatı ücreti, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ve Konya Barosunu her yıl çıkardığı tarifesine göre belirlenir. Konya Boşanma Avukatının belirlenen miktarın altında iş alması yasaktır. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı tarafından belirlenir ve tebliğin Resmî Gazete ’de yayınlanmasıyla yürürlüğe girer.

2023-2024 güncel asgari ücret tarifesine göre boşanma avukatı ücreti 2024 yılında asgari 17.900 TL’dir. Boşanma davasının, diğer tüm dava işlerinde olduğu gibi tabi olduğu bir takım harç ve masraf ücreti de mevcuttur. 2024 yılı boşanma davası harç ücreti, avans ve masrafı yaklaşık olarak 2432 TL’dir. İlaveten, yargılama esnasında da tanık dinlenilmesi, bilirkişiye başvurulması gibi birtakım ek ücretler de doğabilir.

KONYA BOŞANMA AVUKATINA NASIL BAŞVURULUR?

Konya’da bulunan tüm avukatların bilgileri Konya Barosu Baro Levhasında mevcuttur. Konya’da boşanma avukatı arayanlar, Baro’nun resmi internet sitesinden bu bilgilere ulaşabilirler. Yine pek çok hukuk bürosunun hizmet verdikleri alanları, bünyelerinde çalışan avukatların ve iletişim bilgilerinin yer aldığı internet siteleri ziyaret edilerek boşanma avukatı bulunabilir. Bununla birlikte, aile hukuku alanında en iyi boşanma avukatı için, tavsiye üzerine hareket edilerek de seçim yapılabilir. Avukat Hande Bademci ve Avukat Recep Bademci Konya Boşanma Avukatı olarak hizmet vermektedir.

AVUKATA PARA VERMEDEN BOŞANABİLİR MİYİM?

Konya Barosu ile diğer barolar, hukuki yardıma ihtiyacı olup da avukatlık ücretini karşılayamayacak durumda olanlar için adli yardımda bulunmaktadır. Bu durum, hak arama özgürlüğünün bir neticesidir. Fakat adli yardıma başvurmanın da belli koşulları vardır. Adli yardımdan yararlanabilmek için, muhtardan alınacak fakirlik belgesine ve yine muhtardan alınacak ikametgâh belgesine ihtiyaç vardır. Ayrıca üzerinize kayıtlı herhangi bir taşınır veya taşınmaz ile bankalarda paranız ve aracınızın bulunmaması, sigorta kaydınızın olmaması gerekir. Konuyla ilgili olarak Konya Barosuyla iletişime geçebilirsiniz.

KONYA BOŞANMA AVUKATI TAVSİYE

İnternet kullanıcıları, arama motorlarına, ‘boşanma avukatı’, ‘konya boşanma avukatı’, ‘konya boşanma avukatı yorumları’, ‘boşanma avukatı tavsiye’, ‘konya boşanma avukatı tavsiye’, ‘konya boşanma avukatı yorumları’, ‘konya ücretsiz avukat’, ‘konya adli yardım boşanma avukatı’, ‘anlaşmalı boşanma dilekçesi’ gibi kelimeler yaparak arama yapmaktadırlar. Konya Boşanma Avukatı Tavsiye kelimesi de bunlardan biridir.

Konya boşanma avukatı tavsiyesi isteyen yahut Konya en iyi boşanma avukatının kim olduğunu araştıran insanlar kesin bir sonuca ulaşamazlar. Bunun sebebi ise söz konusu boşanma davası olduğunda bu alanda tek bir tane boşanma avukatının varlığından bahsedilemez. Bugün boşanma davalarında başarılı birçok boşanma avukatı aktif olarak avukatlık mesleğini icra etmeye devam etmektedir.

Konya boşanma avukatı tavsiye istiyorsanız, Aile Hukuku ve Boşanma Hukuku alanında uzmanlaşmış konya avukat olarak çalışan avukatları tercih edebilirsiniz.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI-KONYA AVUKAT

Paylaş:

Diğer Makaleler

Konya Avukatlar

Konya Avukatlık Hizmetleri: Avukat Recep Bademci

Konya, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen, aynı zamanda Türkiye’nin en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biridir. Bu çeşitlilik, şehrin hukuki ihtiyaçlarını da çeşitlendirmekte ve Konya

Bize Mesaj Gönderin

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu iletişim formu alanından avukatlarımıza soru ve sorunlarınızı iletebilirsiniz.