Kiracının Tahliyesi: Kiracı Nasıl Çıkarılır? 2024

Kiracının Tahliyesi: Kiracı Nasıl Çıkarılır?

İçindekiler

Kiracının Tahliyesi

Kiracının tahliyesi, kira hukuku kapsamında sıkça karşılaşılan bir durumdur. Türk Borçlar Kanunu (TBK) ve diğer ilgili mevzuat, kiracının tahliyesi için çeşitli sebepler ve bu sebeplere göre izlenmesi gereken farklı hukuki prosedürler öngörmektedir.

Tahliye Sebepleri:

Kira sözleşmesinin sona ermesi, kiranın ödenmemesi, taşınmazın tahliye taahhüdü ile kiralanması, taşınmazın yeniden inşası veya imarı, mal sahibinin veya birinci derece kan hısımlarının konuta ihtiyacı gibi birçok farklı sebep, kiracının tahliyesi için yasal dayanak oluşturabilir.

Tahliye Süreci:

Tahliye süreci, ileri sürülen tahliye sebebine göre değişiklik gösterir. Ancak, genel olarak şu adımlar izlenir:

 • İhtarname Gönderilmesi: Kiracıya, tahliye sebebini belirten bir ihtarname gönderilir. İhtarnamede, kiracının taşınmazı ne kadar süre içinde boşaltması gerektiği belirtilir.
 • Tahliye Davası Açılması: Kiracı, ihtarnameye rağmen taşınmazı boşaltmazsa, ev sahibi veya yetkili kişi tarafından tahliye davası açılır.
 • Mahkeme Kararı: Mahkeme, tahliye sebebini ve delilleri değerlendirerek karar verir. Tahliye kararı verilmesi halinde, kiracıya taşınmazı belirli bir süre içinde boşaltması için süre tanınır.
 • Zorla Tahliye (Gerekirse): Kiracı, mahkeme kararına rağmen taşınmazı boşaltmazsa, icra dairesi aracılığıyla zorla tahliye işlemi gerçekleştirilir.

Bademci Hukuk & Arabuluculuk Bürosu Olarak Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Kiracı tahliyesi süreci, hukuki bilgi ve deneyim gerektiren karmaşık bir süreçtir. Bademci Hukuk & Arabuluculuk Bürosu olarak, bu süreçte size hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunarak haklarınızı korumanıza yardımcı olabiliriz. Avukat Recep Bademci ve Avukat Hande Bademci, kiracı tahliyesi konusundaki uzmanlıkları ile size en iyi şekilde hizmet verecektir.

Kiracı Evden Nasıl Çıkarılır? Tahliye Sebepleri ve Hukuki Süreçler

Kiracının evden çıkarılması, yani tahliyesi, belirli yasal sebeplerin varlığı halinde ve kanunda öngörülen usule uygun olarak gerçekleştirilebilir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK), kiracı tahliyesi için geçerli olan sebepleri ve bu sebeplere göre izlenmesi gereken hukuki süreci düzenler.

Kiracıyı Evden Çıkarma Yolları:

 • İhtiyaç Nedeniyle Tahliye: Ev sahibi veya birinci derece kan hısımlarının konuta ihtiyacı olması durumunda, kiracıya tahliye davası açılabilir.
 • Yeni Ev Sahibinin İhtiyacı Nedeniyle Tahliye: Taşınmazın satılması veya yeni malikin konuta ihtiyacı olması halinde, belirli şartlar altında kiracı tahliye edilebilir.
 • Tahliye Taahhütnamesi ile Tahliye: Kira sözleşmesinde tahliye taahhüdü varsa ve bu taahhütte belirtilen süre dolmuşsa, ev sahibi kiracıyı tahliye edebilir.
 • Kirayı Ödemeyen Kiracıyı Tahliye Etme: Kiracı, iki haklı ihtar çekilmesine rağmen belirli süreler içinde kira borcunu ödemezse, tahliye edilebilir.
 • Aidat Ödemeyen Kiracıyı Tahliye Etme: Kiracı, aidat borcunu ödemezse ve bu durum kira sözleşmesinde tahliye sebebi olarak belirtilmişse, tahliye edilebilir.
 • İki Haklı İhtar ile Tahliye: Kiracı, aynı kira yılı içinde iki kez haklı ihtara rağmen kira veya aidat borcunu ödemezse, tahliye edilebilir.
 • 10 Yıllık Kiracının Tahliyesi: Kira süresi 10 yılı dolduran kiracı, belirli şartlar altında tahliye edilebilir.
 • Tadilat veya Yeniden İnşa Nedeniyle Tahliye: Ev sahibi, taşınmazı yeniden inşa etmek veya kapsamlı bir tadilat yapmak isterse, kiracıyı tahliye edebilir.
 • Kiracının Eve Zarar Vermesi Nedeniyle Tahliye: Kiracı, taşınmaza önemli ölçüde zarar verirse, ev sahibi tarafından tahliye edilebilir.
 • Komşuları Rahatsız Eden Kiracının Tahliyesi: Kiracının davranışları diğer kat maliklerini veya komşuları rahatsız ediyorsa, ev sahibi tarafından tahliye edilebilir.
 • Kiracılık İlişkisinin Çekilmez Hale Gelmesi: Kiracının davranışları nedeniyle kiracılık ilişkisinin çekilmez hale gelmesi durumunda, ev sahibi kiracıyı tahliye edebilir.

Bademci Hukuk & Arabuluculuk Bürosu Olarak Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Kiracı tahliyesi süreci, hukuki bilgi ve deneyim gerektiren karmaşık bir süreçtir. Bademci Hukuk & Arabuluculuk Bürosu olarak, bu süreçte size hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunarak haklarınızı korumanıza yardımcı olabiliriz. Avukat Recep Bademci ve Avukat Hande Bademci, kiracı tahliyesi konusundaki uzmanlıkları ile size en iyi şekilde hizmet verecektir.

İhtiyaç Nedeniyle Kiracının Tahliyesi: Şartlar, Süreç ve Yargıtay Kararları

Ev sahibinin veya birinci derece kan hısımlarının (eşi, altsoyu, üstsoyu, kardeşi) kiralanan konuta gerçek, samimi ve zorunlu bir ihtiyacı olması durumunda, kiracı tahliye edilebilir. Ancak, bu ihtiyacın kanıtlanması ve tahliye için dava açılması gerekmektedir.

Tahliye Süreci:

Tahliye süreci, kira sözleşmesinin türüne göre farklılık gösterir:

 • Belirli Süreli Kira Sözleşmesi: Sözleşmenin bitiminde, ev sahibi kiracıya tahliye davası açabilir.
 • Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesi: Her 6 ayda bir kira dönemi sona erer. Ev sahibi, kira döneminin bitiminden en az 3 ay önce kiracıya ihtarname göndererek tahliye tarihini bildirmelidir. Tahliye tarihinden itibaren 1 ay içinde tahliye davası açılabilir.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarnamesi:

İhtarnamede, eve duyulan ihtiyacın sebepleri açıkça belirtilmeli ve kiracının belirtilen tarihte evi tahliye etmesi talep edilmelidir. İhtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun kanıtlanması için ihtarnamede detaylı bilgi verilmesi önemlidir.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası:

Tahliye davası, kiralanan evin bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde açılır. Dava dilekçesinde, tahliye sebebi olan ihtiyaç durumu detaylı bir şekilde anlatılmalı ve bu durumu destekleyen deliller sunulmalıdır. Mahkeme, delilleri değerlendirerek tahliye kararı verip vermeyeceğine karar verir.

Yargıtay Kararları:

Yargıtay, ihtiyaç nedeniyle tahliye davalarında, ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olması gerektiğini vurgulamaktadır. Ayrıca, ihtiyacın hangi tarihte ortaya çıktığı, kiracının durumu ve diğer faktörler de dikkate alınarak karar verilmektedir.

Bademci Hukuk & Arabuluculuk Bürosu Olarak Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

İhtiyaç nedeniyle kiracı tahliyesi konusunda hukuki danışmanlık almak, ihtarname hazırlatmak veya tahliye davası açmak için Bademci Hukuk & Arabuluculuk Bürosu uzman avukatlarına başvurabilirsiniz. Avukatlarımız, sürecin her aşamasında size rehberlik edecek ve haklarınızı koruyacaktır.

Kiracının Tahliyesinde Arabuluculuk Süreci: Yeni Düzenleme ve Hukuki Desteğin Önemi

1 Eylül 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 7445 sayılı Kanun ile kiracı tahliyesi davalarında arabuluculuk süreci zorunlu hale getirilmiştir. Yani, artık ev sahipleri tahliye davası açmadan önce bir arabulucuya başvurarak anlaşmazlığı çözmeye çalışmak zorundadır.

Arabuluculuk Süreci Nasıl İşler?

 • Başvuru: Ev sahibi veya kiracı, tahliye sebebiyle bir anlaşmazlık yaşadıklarında, arabulucuya başvurarak süreci başlatır.
 • Görüşmeler: Arabulucu, taraflarla ayrı ayrı veya birlikte görüşerek anlaşmazlığın nedenlerini ve çözüm yollarını araştırır.
 • Anlaşma Sağlanması: Taraflar, arabulucunun yardımıyla bir anlaşmaya varmaya çalışırlar. Anlaşma sağlanması halinde, bu anlaşma yazılı hale getirilir ve taraflarca imzalanır.
 • Anlaşma Sağlanamaması: Anlaşma sağlanamaması durumunda, arabulucu tarafından bir tutanak düzenlenir ve taraflar mahkemeye başvurabilirler.

Arabuluculuğun Faydaları:

 • Hızlı ve Ekonomik Çözüm: Arabuluculuk, mahkeme sürecine göre daha hızlı ve daha az maliyetli bir çözüm yoludur.
 • Tarafların Kontrolü: Taraflar, arabuluculuk sürecinde kendi çözümlerini üretebilir ve anlaşmazlığın çözümünde daha fazla söz sahibi olurlar.
 • Gizlilik: Arabuluculuk görüşmeleri gizlidir, bu da tarafların daha rahat ve açık bir şekilde iletişim kurmasını sağlar.

Arabuluculuk Şartı Yerine Getirilmezse:

Arabuluculuk sürecine başvurulmadan tahliye davası açılırsa, mahkeme davayı usulden reddeder. Bu nedenle, tahliye davası açmadan önce mutlaka arabuluculuk sürecini tamamlamak gerekmektedir.

Bademci Hukuk & Arabuluculuk Bürosu Olarak Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Kiracı tahliyesinde arabuluculuk süreci ve diğer hukuki konularda destek almak için Bademci Hukuk & Arabuluculuk Bürosu uzman avukatlarına başvurabilirsiniz. Avukatlarımız, arabuluculuk sürecinde size rehberlik edecek, haklarınızı koruyacak ve gerektiğinde dava sürecinizi yönetecektir.

Kiracı Tahliye Davası Dilekçesi: Dikkat Edilmesi Gerekenler ve Hukuki Destek

Kiracı tahliye davası dilekçesi, tahliye sebebinin doğru bir şekilde belirtildiği, hukuki dayanakların açıkça ifade edildiği ve gerekli tüm belgelerin eklendiği bir dilekçe olmalıdır. Dilekçenin eksiksiz ve doğru hazırlanması, davanın kabul edilebilirliği ve sonucunun lehinize olması açısından büyük önem taşır.

Kiracı Tahliye Dava Dilekçesinde Bulunması Gerekenler:

 • Tarafların Bilgileri: Davacı (ev sahibi) ve davalı (kiracı) tarafların açık kimlik bilgileri (ad, soyad, T.C. kimlik numarası, adres) dilekçede yer almalıdır.
 • Tahliye Sebebi: Kiracının tahliyesi için yasal dayanak oluşturan sebep (örneğin, kira borcu, ihtiyaç, tahliye taahhüdü vb.) açık ve net bir şekilde belirtilmelidir.
 • Hukuki Dayanaklar: Tahliye sebebini destekleyen kanun maddeleri (TBK, MK, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu vb.) ve ilgili Yargıtay kararları dilekçede yer almalıdır.
 • Olayın Özeti: Kira sözleşmesinin tarihi, kira bedeli, ödeme şekli, tahliye sebebinin oluştuğu tarih ve diğer önemli detaylar dilekçede açıklanmalıdır.
 • Talep Sonucu: Davadan ne talep edildiği (kiracı tahliyesi, kira alacağı, ecrimisil vb.) açıkça belirtilmelidir.

Dilekçeye Eklenecek Belgeler:

 • Kira sözleşmesi
 • İhtarnameler
 • Arabuluculuk tutanağı (varsa)
 • Kira ödemelerine ilişkin dekontlar
 • Tahliye sebebini destekleyen diğer belgeler (örneğin, ihtiyaç durumunu gösteren belgeler)

Arabuluculuk Zorunluluğu:

1 Eylül 2023 tarihinden itibaren kiracı tahliye davalarında arabuluculuk zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle, dava açmadan önce arabuluculuk sürecini tamamladığınıza dair tutanağı da dilekçenize eklemeniz gerekmektedir.

Bademci Hukuk & Arabuluculuk Bürosu Olarak Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Kiracı tahliye davası dilekçesi hazırlamak, dava sürecini yönetmek ve haklarınızı korumak için Bademci Hukuk & Arabuluculuk Bürosu uzman avukatlarından destek alabilirsiniz. Avukatlarımız, dilekçenizin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanmasını sağlayarak, davanın lehinize sonuçlanması için gerekli tüm hukuki adımları atacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Kiracının tahliyesi davaları ne kadar sürer?

Davaların süresi, mahkemenin iş yüküne ve davanın türüne göre değişir. Tahliye taahhütnamesine dayalı davalar daha kısa sürebilirken, kira bedelinin ödenmemesi veya ihtiyaç nedeniyle açılan davalar daha uzun sürebilir.

Kiracının kendi evi varsa tahliye edilebilir mi?

Evet, kiracının veya eşinin aynı belediye sınırları içinde oturulabilir bir konutu varsa, bu durum tahliye sebebi olabilir. Ancak kiraya verenin bu durumu kira sözleşmesi yapılırken bilmemesi gerekmektedir.

Yeni malikin ihtiyacı nedeniyle tahliye nasıl gerçekleştirilir?

Yeni malik, taşınmazı edindikten sonra bir ay içinde kiracıya ihtarname göndermeli ve bu ihtarname tarihinden itibaren altı ay sonra tahliye davası açmalıdır. İhtiyacın samimi ve zorunlu olması şarttır.

Onarım ve yeniden inşa sebebiyle tahliye nasıl yapılır?

Kiralanan taşınmazda kapsamlı bir onarım veya yeniden inşa gerekiyorsa, kiracı tahliye edilebilir. Bu durumda, onarım veya yeniden inşa işlemlerinin zorunlu ve taşınmazın kullanılamaz hale gelmesine yol açacak boyutta olması gereklidir.

Tahliye taahhütnamesi nedir ve nasıl kullanılır?

Kiracı, belirli bir tarihte taşınmazı boşaltacağını taahhüt eden bir belge imzalayabilir. Bu taahhüt yerine getirilmezse, kiraya veren icra yoluyla tahliye işlemi başlatabilir.

Kiracının tahliyesi için arabuluculuk gerekli midir?

Evet, bazı tahliye sebeplerinde (örneğin kiracının kendi evi varsa) arabuluculuk süreci zorunludur. Tahliye davası açılmadan önce arabuluculuğa başvurulması gerekmektedir.

Kira bedelinin ödenmemesi durumunda kiracı nasıl tahliye edilir?

Kiraya veren, kira bedelinin ödenmemesi halinde kiracıya ihtarname göndererek belirli bir süre içinde ödeme yapmasını talep edebilir. Ödeme yapılmazsa, icra takibi başlatılabilir ve mahkemeden tahliye kararı alınabilir.

Kiracının tahliyesi için hangi belgeler gereklidir?

Tahliye taahhütnamesi, kira sözleşmesi, ihtarname gibi belgeler tahliye davası açmak için gereklidir. Ayrıca, mahkemeye sunulacak deliller de önemlidir.

Yeni malik kiracıyı hemen tahliye edebilir mi?

Hayır, yeni malik taşınmazı satın aldıktan sonra kiracıya bir ay içinde ihtarname göndermeli ve ihtarname tarihinden itibaren alt

ı ay geçtikten sonra tahliye davası açmalıdır.

Kiracının tahliyesi davalarında hangi mahkeme yetkilidir?

Kiracının tahliyesi davaları genellikle sulh hukuk mahkemelerinde görülür.

Kiracının tahliyesi davalarında icra takibi nasıl başlatılır?

Kiraya veren, tahliye taahhütnamesine dayanarak veya kira bedelinin ödenmemesi durumunda icra takibi başlatabilir. İcra takibi başlatıldıktan sonra kiracının itiraz etmesi halinde mahkemeden karar alınması gereklidir.

İhtiyaç nedeniyle tahliye davası açmak için hangi şartlar gereklidir?

İhtiyaç samimi ve zorunlu olmalıdır. Yeni malikin veya yakınlarının taşınmaza ihtiyacı olduğunu ispatlaması gerekmektedir.

Kira sözleşmesi sona ermeden kiracı tahliye edilebilir mi?

Belirli şartlar altında, örneğin kiracının kendi evinin olması veya taşınmazın yeniden inşa edilmesi gerektiğinde kiracı tahliye edilebilir.

Kiracının tahliyesi için belirli bir süre var mıdır?

Evet, örneğin kira bedelinin ödenmemesi durumunda kiracıya ödeme yapması için belirli bir süre tanınır. Bu süre içinde ödeme yapılmazsa icra takibi başlatılabilir.

Kiracının tahliyesi için ihtarname nasıl gönderilir?

İhtarname noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü posta ile kiracıya gönderilebilir.

Kiracının tahliyesi davalarında temyiz hakkı var mıdır?

Evet, kiracının tahliyesi kararına itiraz edilebilir ve temyiz hakkı kullanılabilir.

Kiracının tahliyesi için avukat tutmak zorunlu mudur?

Avukat tutmak zorunlu olmasa da, hukuki süreçlerin daha hızlı ve doğru ilerlemesi için avukat desteği önerilir.

Kiracının tahliyesi davalarında hangi deliller sunulabilir?

Kira sözleşmesi, tahliye taahhütnamesi, ihtarnameler ve diğer belgeler delil olarak sunulabilir.

Kiracının tahliyesi için hangi sebepler geçerlidir?

Kira bedelinin ödenmemesi, tahliye taahhütnamesi, yeni malikin ihtiyacı, kiracının kendi evinin olması, taşınmazın yeniden inşa edilmesi veya onarılması gibi sebepler geçerlidir.

Kiracının tahliyesi davalarında bilirkişi raporu gerekli midir?

Bazı durumlarda, özellikle yeniden inşa veya onarım gibi sebeplerle açılan davalarda bilirkişi raporu gerekli olabilir.

Kiracının tahliyesi için arabuluculuk süresi ne kadardır?

Arabuluculuk süreci genellikle üç hafta içinde sonuçlandırılır. Taraflar anlaşamazsa mahkemeye başvurulabilir.

Kiracının tahliyesi için kira sözleşmesinin bitmiş olması şart mıdır?

Hayır, kira bedelinin ödenmemesi veya tahliye taahhütnamesi gibi sebeplerle kira sözleşmesi bitmeden de tahliye davası açılabilir.

Kiracının tahliyesi davalarında mahkeme masrafları kim tarafından ödenir?

Mahkeme masrafları genellikle davayı kaybeden tarafça ödenir. Ancak mahkeme, masrafları taraflar arasında paylaştırabilir.

Kiracının tahliyesi için hangi sürelerde dava açılmalıdır?

Tahliye taahhütnamesi durumunda belirli tarihler, ihtiyaç nedeniyle tahliye durumunda edinmeden itibaren bir ay içinde ihtarname, ardından altı ay sonra tahliye davası açılmalıdır.

Kiracının tahliyesi davalarında icra mahkemesi mi yetkilidir?

Tahliye talepli icra takipleri icra mahkemelerinde görülür, ancak genel tahliye davaları sulh hukuk mahkemelerinde görülür.

Kiracının tahliyesi için kiraya verenin ihtiyacı nasıl ispatlanır?

Kiraya veren, kendi veya ailesinin taşınmaza ihtiyacı olduğunu mahkemeye delillerle ispat etmelidir.

Kiracının tahliyesi için taşınmazın satılması yeterli midir?

Hayır, yeni malikin taşınmazı satın alması yeterli değildir. İhtiyaç nedeniyle tahliye için belirli prosedürlerin takip edilmesi gereklidir.

Kiracının tahliyesi için kira sözleşmesinde süre belirtilmemişse ne yapılır?

Kira sözleşmesinde süre belirtilmemişse, fesih bildirim süresine uyularak tahliye davası açılabilir.

Kiracının tahliyesi için hangi mahkemeye başvurulur?

Kiracının tahliyesi için sulh hukuk mahkemesine başvurulur.

Sonuç

Kiracı tahliyesi süreci, farklı sebeplere dayanarak ve belirli hukuki prosedürler izlenerek gerçekleştirilebilen bir süreçtir. Kiracı tahliyesine imkan tanıyan birçok durum bulunsa da, bu durumların doğru tespit edilmesi ve kanunun öngördüğü usul işlemlerinin eksiksiz yerine getirilmesi büyük önem taşır. Aksi takdirde, ev sahibi, tahliye için gerekli şartları sağlasa bile kiracıyı tahliye etmekte zorlanabilir.

Bademci Hukuk & Arabuluculuk Bürosu Olarak Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Kiracı tahliyesi süreci, karmaşık ve zaman alıcı olabilir. Bu nedenle, uzman bir gayrimenkul avukatından destek almak, hak kayıplarını önlemek ve süreci en hızlı şekilde sonuçlandırmak için önemlidir.

Bademci Hukuk & Arabuluculuk Bürosu olarak, kiracı tahliyesi konusunda deneyimli avukatlarımızla size hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunuyoruz. İhtarname gönderme, tahliye davası açma, icra takibi başlatma ve diğer tüm hukuki işlemlerde size yardımcı olarak haklarınızı koruyoruz. Avukat Recep Bademci ve Avukat Hande Bademci, kiracı tahliyesi konusundaki uzmanlıkları ile size en iyi şekilde hizmet verecektir.

Kiracı tahliyesi ile ilgili herhangi bir sorunuz veya sorununuz varsa, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Paylaş:

Diğer Makaleler

Konya Barosu Ücretsiz Avukat

Konya Barosu Ücretsiz Avukat-Adli Yardım Nedir?

Konya Barosu Ücretsiz Avukat Hizmeti İçindekiler Ücretsiz Avukat Hizmeti Nedir? Kimler Yararlanabilir? Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler Adli Yardımdan Yararlanacak Kişiler Adli Yardımın Kapsamı Adli

9. yargı paketi

9. Yargı Paketi Taslağı

9. Yargı Paketi: Yenilikler ve Değişiklikler İçindekiler 1. Denetimli Serbestlik ve Cezasızlık Algısının Giderilmesi 2. Casusluk Faaliyetlerine Karşı Önlemler 3. Tekerrür Hükümleri ve Koşullu Salıverme

Bize Mesaj Gönderin

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu iletişim formu alanından avukatlarımıza soru ve sorunlarınızı iletebilirsiniz.