Arabuluculuk: Alternatif Bir Çözüm Yolu – Konya Arabuluculuk Hizmetleri-2024

İçindekiler

 1. Giriş
 2. Arabuluculuk Nedir?
 3. Arabulucu Kimdir?
 4. Arabuluculuğun Avantajları
 5. Hangi Durumlarda Arabuluculuk Kullanılır?
 6. 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu
 7. Madde 18/A: Dava Şartı Olarak Arabuluculuk
 8. Madde 18/B: Bazı Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Olarak Arabuluculuk
 9. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 5/A: Ticari Davalarda Dava Şartı Olarak Arabuluculuk
 10. Arabuluculuk Süreci Nasıl İşler?
 11. Arabuluculuk Tutanaklarının İcra Edilebilirlik Şerhi Süreci
 12. Arabuluculuk Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
 13. Bademci Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu
 14. Sonuç

Giriş

Arabuluculuk, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların mahkemeye gitmeden, hızlı ve etkin bir şekilde çözülmesini sağlayan alternatif bir çözüm yoludur. Türkiye’de arabuluculuk, hukuki uyuşmazlıkların dostane yollarla çözüme kavuşturulmasını teşvik eden bir yöntem olarak giderek daha fazla tercih edilmektedir.

Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk, bağımsız ve tarafsız bir üçüncü kişinin (arabulucu) yardımıyla, tarafların kendi aralarında anlaşmaya varmalarını amaçlayan bir süreçtir. Arabulucu, taraflar arasında iletişimi kolaylaştırarak, sorunların barışçıl yollarla çözülmesine yardımcı olur. Bu süreç, tarafların kendi çözümlerini bulmalarına olanak tanır ve karşılıklı anlaşma ile sonuçlanır.

Arabulucu Kimdir?

Arabulucu, tarafsız ve bağımsız olarak arabuluculuk sürecini yöneten, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde eğitim almış ve Adalet Bakanlığı’na kayıtlı bir uzmandır.

Arabuluculuğun Avantajları

1. Hızlı ve Etkin Çözüm: Mahkemelerde yıllar sürebilen davalar, arabuluculuk sayesinde çok daha kısa sürede çözüme kavuşabilir.
2. Maliyet Etkinliği: Mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri göz önüne alındığında, arabuluculuk daha ekonomik bir çözüm yoludur.
3. Gizlilik: Arabuluculuk süreci gizlilik esasına dayanır, bu da tarafların itibarlarını korumalarına yardımcı olur.
4. Kontrol ve Esneklik: Taraflar, sürecin kontrolünü ellerinde tutar ve çözüm konusunda daha esnek olabilirler.
5. İlişkilerin Korunması: Özellikle ticari ve ailevi uyuşmazlıklarda, ilişkilerin korunmasına ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunur.

Hangi Durumlarda Arabuluculuk Kullanılır?

Arabuluculuk, çeşitli hukuk dallarında ve uyuşmazlık türlerinde kullanılabilir:

 • İş Hukuku: İşçi-işveren uyuşmazlıkları, işe iade davaları ve tazminat talepleri.
 • Aile Hukuku: Boşanma, nafaka, velayet ve mal paylaşımı konuları.
 • Ticaret Hukuku: Ticari sözleşme uyuşmazlıkları, ortaklık anlaşmazlıkları.
 • Kira Hukuku: Kiracı-kiraya veren arasındaki uyuşmazlıklar.
 • Tüketici Hukuku: Tüketici şikayetleri ve hizmet sağlayıcı anlaşmazlıkları.
 • Komşu Hakkı Uyuşmazlıkları: Komşular arasında ortaya çıkan sınır ihlali, gürültü, koku gibi anlaşmazlıklar.
 • Paylaştırma ve Ortaklığın Giderilmesi: Taşınır ve taşınmaz malların paylaştırılması ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar.
 • Kat Mülkiyeti Uyuşmazlıkları: Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan yönetim, aidat, ortak alan kullanımı gibi uyuşmazlıklar.

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu

Türkiye’de arabuluculuk, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanun, arabuluculuk sürecinin usul ve esaslarını belirleyerek, hukuki uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözümünü teşvik etmektedir.

Madde 18/A: Dava Şartı Olarak Arabuluculuk

18/A maddesi, iş hukuku ve ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuğu dava şartı haline getirmektedir. İlgili kanunlarda arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak kabul edilmiş ise arabuluculuk sürecine aşağıdaki hükümler uygulanır:

 1. Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır.
 2. Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilir. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir.
 3. Daire Başkanlığı, sicile kayıtlı arabuluculardan bu madde uyarınca arabuluculuk yapmak isteyenleri, varsa uzmanlık alanlarını da belirterek, görev yapmak istedikleri adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarına göre listeler ve listeleri ilgili komisyon başkanlıklarına bildirir. Komisyon başkanlıkları, bu listeleri kendi yargı çevrelerindeki arabuluculuk bürolarına, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirecekleri sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğüne gönderir.
 4. Başvuru, uyuşmazlığın konusuna göre yetkili mahkemenin bulunduğu yer arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne yapılır.
 5. Arabulucu, komisyon başkanlıklarına bildirilen listeden büro tarafından belirlenir. Ancak tarafların listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşmaları hâlinde bu arabulucu görevlendirilir.
 6. Başvuran taraf, kendisine ve elinde bulunması hâlinde karşı tarafa ait her türlü iletişim bilgisini arabuluculuk bürosuna verir. Büro, tarafların resmî kayıtlarda yer alan iletişim bilgilerini araştırmaya da yetkilidir. İlgili kurum ve kuruluşlar, büro tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.
 7. Taraflara ait iletişim bilgileri, görevlendirilen arabulucuya büro tarafından verilir. Arabulucu bu iletişim bilgilerini esas alır, ihtiyaç duyduğunda kendiliğinden araştırma da yapabilir. Elindeki bilgiler itibarıyla her türlü iletişim vasıtasını kullanarak görevlendirme konusunda tarafları bilgilendirir ve ilk toplantıya davet eder. Avukatı bulunsa bile asıl tarafı da bilgilendirir. Bilgilendirme ve davete ilişkin işlemlerini belgeye bağlar.
 8. Arabulucu, görevlendirmeyi yapan büronun yetkili olup olmadığını kendiliğinden dikkate alamaz. Karşı taraf en geç ilk toplantıda, yetkiye ilişkin belgeleri sunmak suretiyle arabuluculuk bürosunun yetkisine itiraz edebilir. Bu durumda arabulucu, dosyayı derhâl ilgili sulh hukuk mahkemesine gönderilmek üzere büroya teslim eder. Mahkeme, harç alınmaksızın dosya üzerinden yapacağı inceleme sonunda en geç bir hafta içinde yetkili büroyu kesin olarak karara bağlar ve dosyayı büroya iade eder. Mahkeme kararı büro tarafından 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca taraflara tebliğ edilir.
 9. Yetki itirazının reddi durumunda aynı arabulucu yeniden görevlendirilir ve dokuzuncu fıkrada belirtilen süreler yeni görevlendirme tarihinden başlar. Yetki itirazının kabulü durumunda ise kararın tebliğinden itibaren bir hafta içinde yetkili büroya başvurulabilir. Bu takdirde yetkisiz büroya başvurma tarihi yetkili büroya başvurma tarihi olarak kabul edilir. Yetkili büro, beşinci fıkra uyarınca arabulucu görevlendirir.
 10. Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir.
 11. Arabulucu; taraflara ulaşılamaması veya taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması ya da tarafların anlaşması yahut tarafların anlaşamaması hâllerinde arabuluculuk faaliyetini sona erdirir ve son tutanağı düzenleyerek durumu derhâl arabuluculuk bürosuna bildirir.
 12. Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilir ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilmez. Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır.
 13. Tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaları hâlinde, arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin İkinci Kısmına göre aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanır. Bu durumda ücret, Tarifenin Birinci Kısmında belirlenen iki saatlik ücret tutarından az olamaz.
 14. Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması veya iki saatten az süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları hâllerinde, iki saatlik ücret tutarı Tarifenin Birinci Kısmına göre Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenir.
 15. İki saatten fazla süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları hâlinde ise iki saati aşan kısma ilişkin ücret aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde uyuşmazlığın konusu dikkate alınarak Tarifenin Birinci Kısmına göre karşılanır. Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenen ve taraflarca karşılanan arabuluculuk ücreti, yargılama giderlerinden sayılır.
 16. Bu madde uyarınca arabuluculuk bürosu tarafından yapılması gereken zaruri giderler; arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması hâlinde anlaşma uyarınca taraflarca ödenmek, anlaşmaya varılamaması hâlinde ise ileride haksız çıkacak taraftan tahsil olunmak üzere Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır.
 17. Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı durur ve hak düşürücü süre işlemez.
 18. Dava açılmadan önce ihtiyati tedbir kararı verilmesi hâlinde 6100 sayılı Kanunun 397 nci maddesinin birinci fıkrasında, ihtiyati haciz kararı verilmesi hâlinde ise 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 264 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen dava açma süresi, arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar işlemez.
 19. Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından sonra, başvuran taraf aleyhine uyuşmazlık konusuyla ilgili olarak icra takibi yapılması durumunda, başvuran tarafın bu takibe karşı son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren iki hafta içinde 2004 sayılı Kanunun 72 nci maddesi uyarınca menfi tespit davası açması ve talep etmesi halinde 2004 sayılı Kanunun 72 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.
 20. Arabuluculuk görüşmeleri, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, arabulucuyu görevlendiren büronun bağlı bulunduğu adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunun yetki alanı içinde yürütülür.
 21. Özel kanunlarda tahkim veya başka bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna başvurma zorunluluğunun olduğu veya tahkim sözleşmesinin bulunduğu hâllerde, dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanmaz.
 22. İlgili kanunlarda dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin kabul edilen özel hükümler saklıdır.
 23. Bu bölümde hüküm bulunmayan hâllerde niteliğine uygun düştüğü ölçüde bu Kanunun diğer hükümleri uygulanır.

Madde 18/B: Bazı Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Olarak Arabuluculuk

18/B maddesi, belirli uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olmasını dava şartı olarak düzenlemektedir. 28/3/2023 tarihli ve 7445 sayılı Kanun’un 37. maddesi ile eklenen bu düzenleme, şu uyuşmazlıkları kapsamaktadır:

 • Kira Uyuşmazlıkları: Kiralanan taşınmazların 2004 sayılı Kanuna göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler hariç olmak üzere, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar.
 • Paylaştırma ve Ortaklığın Giderilmesi: Taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar.
 • Kat Mülkiyeti Uyuşmazlıkları: 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar.
 • Komşu Hakkı Uyuşmazlıkları: Komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklar.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 5/A: Ticari Davalarda Dava Şartı Olarak Arabuluculuk

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 5/A maddesi, ticari davalarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olmasını dava şartı olarak düzenlemektedir. 6/12/2018 tarihli ve 7155 sayılı Kanun’un 20. maddesi ile eklenen bu düzenleme, şu hususları kapsamaktadır:

 • Ticari Davalar: Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar para olan alacak, tazminat, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarında, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.
 • Arabuluculuk Süresi: Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren altı hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre, zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla iki hafta uzatılabilir.

Arabuluculuk Süreci Nasıl İşler?

1. Başvuru: Taraflardan biri arabulucuya başvuruda bulunur ve diğer taraf bilgilendirilir.
2. Hazırlık: Arabulucu, taraflarla ön görüşmeler yaparak sürece hazırlanır.
3. Görüşme: Taraflar arabulucu eşliğinde bir araya gelir ve sorunlarını tartışır.
4. Anlaşma: Taraflar arasında bir anlaşma sağlanırsa, bu anlaşma yazılı hale getirilir ve imzalanır.
5. Sonuç: Anlaşma, mahkemeye sunularak onaylanabilir ve bağlayıcı hale gelir.

Arabuluculuk Tutanaklarının İcra Edilebilirlik Şerhi Süreci

Arabuluculuk sürecinde taraflar arasında bir anlaşmaya varıldığında, bu anlaşmanın icra edilebilir hale gelmesi için mahkeme tarafından icra edilebilirlik şerhi verilmesi gerekmektedir. Bu süreç şu adımları içerir:

 1. Anlaşma Belgesinin Hazırlanması: Arabulucu, taraflar arasında sağlanan anlaşmayı yazılı bir belgeye dönüştürür. Bu belge, taraflarca imzalanır ve arabulucu tarafından onaylanır.
 2. Başvuru: Taraflardan biri, anlaşma belgesinin icra edilebilirlik şerhi alması için yetkili sulh hukuk mahkemesine başvurur. Taşınmazla ilgili anlaşma belgeleri için taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi, diğer anlaşma belgeleri için ise arabulucunun görev yaptığı yer mahkemesi yetkilidir.
 3. Mahkemenin İncelemesi: Mahkeme, anlaşma belgesini inceleyerek, anlaşmanın arabuluculuğa ve cebri icraya elverişli olup olmadığını, kanunlara uygunluğunu ve tarafların iradelerinin serbestçe oluşup oluşmadığını değerlendirir. Gerektiğinde duruşma açabilir ve bilgi veya belge talep edebilir.
 4. İcra Edilebilirlik Şerhinin Verilmesi: Mahkeme, anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine karar verirse, bu karar icra edilebilirlik şerhi olarak belgeye eklenir. Bu şerh, anlaşmanın bağlayıcılığını ve zorunlu icra edilebilirliğini sağlar.
 5. Şerhin Tebliği: Mahkeme kararı, taraflara tebliğ edilir ve icra edilebilir hale gelir.

Arabuluculuk Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1. Arabuluculuk nedir?
Arabuluculuk, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların mahkemeye gitmeden, bağımsız ve tarafsız bir üçüncü kişi (arabulucu) yardımıyla çözüme kavuşturulmasını amaçlayan alternatif bir çözüm yoludur. Bu süreçte arabulucu, taraflar arasında iletişimi ve müzakereleri kolaylaştırarak, tarafların kendi çözümlerini bulmalarına yardımcı olur.

2. Arabuluculuk sisteminin Türkiye hukuk sisteminde yer alması nasıl oldu?
Arabuluculuk sistemi, 2012 yılında yürürlüğe giren 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile Türkiye hukuk sistemine dahil edilmiştir. Bu kanun, arabuluculuğun usul ve esaslarını düzenleyerek, uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözümünü teşvik etmektedir.

3. Arabulucuların görevi nedir?
Arabulucular, taraflar arasında iletişimi ve müzakereleri kolaylaştırarak, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesine yardımcı olurlar. Arabulucular, tarafsız ve bağımsız olarak süreci yönetir ve tarafların haklarının korunmasını sağlar.

4. Kimler arabulucu olabilir, şartları nelerdir?
Arabulucu olabilmek için, hukuk fakültesi mezunu olmak, arabuluculuk eğitimi almak ve Adalet Bakanlığı’nın açtığı sınavda başarılı olmak gerekmektedir. Ayrıca, arabulucuların sicile kayıtlı olmaları ve belirli etik kurallara uymaları zorunludur.

5. Hangi davalar arabuluculuk kapsamındadır?
İş hukuku, ticaret hukuku, kira hukuku, aile hukuku ve belirli diğer uyuşmazlıklar arabuluculuk kapsamındadır. Ayrıca, bazı uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurmak dava şartı olarak düzenlenmiştir.

6. Kişiler ne zaman arabulucuya başvurur?
Kişiler, uyuşmazlıklarının çözümünde arabuluculuğa başvurabilirler. Ayrıca, belirli uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurmak dava şartı olarak düzenlenmiştir. Bu tür uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması zorunludur.

7. Arabuluculuğun avantajları nelerdir?
Arabuluculuk, hızlı ve ekonomik bir çözüm yolu sunar. Süreç gizlidir ve tarafların ilişkilerinin korunmasına yardımcı olur. Ayrıca, taraflar sürecin kontrolünü ellerinde tutar ve çözüm konusunda daha esnek olabilirler.

8. Arabuluculuk sisteminin yargı sistemine katkıları nelerdir?
Arabuluculuk sistemi, yargının iş yükünü azaltır ve mahkemelerin daha verimli çalışmasına katkıda bulunur. Ayrıca, uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesini teşvik eder ve toplumsal barışı destekler.

9. Arabuluculuğun ilkeleri nelerdir?
Arabuluculuğun temel ilkeleri gizlilik, tarafsızlık, bağımsızlık ve iradilik ilkeleridir. Arabulucular, bu ilkelere uygun olarak süreci yönetir ve tarafların haklarını korur.

10. Arabuluculuğun maliyeti nedir?
Arabuluculuk süreci, mahkeme masraflarına kıyasla daha ekonomiktir. Arabuluculuk ücretleri, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi’ne göre belirlenir ve taraflarca eşit şekilde karşılanır.

11. Başarılı bir arabuluculuktan sonra taraflardan biri anlaşmaya uymazsa nasıl bir süreç izleniyor?
Başarılı bir arabuluculuk sonucunda varılan anlaşma, taraflarca imzalanarak icra edilebilir hale gelir. Anlaşmaya uyulmadığında, mahkemeye başvurarak icra edilebilirlik şerhi alınabilir ve bu belge icra yoluyla uygulanabilir.

12. Arabuluculuk sistemi Türkiye’de benimsendi mi?
Evet, arabuluculuk sistemi Türkiye’de giderek daha fazla benimsenmekte ve kullanılmaktadır. Hem yargı sistemi hem de taraflar açısından olumlu sonuçlar doğurmakta ve uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesine katkı sağlamaktadır.

13. İş Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Olarak Arabuluculuk Nedir?
İş uyuşmazlıklarında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Bu kapsamda, işçi-işveren arasındaki uyuşmazlıklar arabuluculuk yoluyla çözülmeye çalışılır.

14. Hangi Uyuşmazlıklar Dava Şartı Olarak Arabuluculuk Kapsamına Girer?
İş hukuku, ticaret hukuku, kira hukuku, komşu hakkı uyuşmazlıkları, paylaştırma ve ortaklığın giderilmesi gibi belirli uyuşmazlıklar dava şartı olarak arabuluculuk kapsamına girer.

15. Başvuru Nereye Yapılır?
Arabulucuya başvurmak için yetkili arabuluculuk bürosuna veya arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır.

16. Arabulucu Nasıl Atanır, Taraflar İstediği Arabulucuyu Seçebilir mi?
Arabulucu, arabuluculuk bürosu tarafından belirlenir. Ancak, taraflar listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşabilirler ve bu arabulucu görevlendirilir.

17. Dava Şartı Olarak Arabuluculukta Arabulucu Başvuruyu En Fazla Ne Kadar Süre İçerisinde Sonuçlandırır?
Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre, zorunlu hâllerde en fazla bir hafta uzatılabilir.

18. Arabuluculuğa Başvuru Ücretli midir?
Evet, arabuluculuğa başvuru ücretlidir. Arabuluculuk ücretleri, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi’ne göre belirlenir ve taraflarca eşit şekilde karşılanır.

19. Arabuluculuk Görüşmelerine Kimler Katılır?
Arabuluculuk görüşmelerine taraflar, vekilleri ve gerekli görülen diğer kişiler katılabilir. Tarafların yanı sıra, avukatları veya temsilcileri de görüşmelere katılabilir.

20. Karşı Taraf Görüşmelere Gelmezse Ne Olur?
Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması durumunda, toplantıya katılmayan taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur ve lehine vekâlet ücretine hükmedilmez.

21. Anlaşma Sağlanamazsa Süreç Nasıl Devam Eder?
Arabuluculuk sürecinde anlaşma sağlanamazsa, taraflar dava yoluna başvurabilirler. Anlaşma sağlanamayan durumlarda, arabulucu son tutanağı düzenler ve taraflar dava açabilirler.

22. Arabuluculuk Ücretini Karşılayamayacak Durumda Olan Taraf Nereye Başvurmalıdır?
Arabuluculuk ücreti, taraflarca eşit şekilde karşılanır. Ücretin ödenememesi durumunda, iki saatlik ücret Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Taraflar, maddi durumlarını belgeleyerek ücretin karşılanmasını talep edebilirler.

23. Neden arabuluculuğa gitmeliyim, bana sağlayacağı avantajlar nelerdir?
Arabuluculuk, hızlı, ekonomik ve barışçıl bir çözüm yoludur. Süreç gizli tutulur ve taraflar arasındaki ilişkilerin korunmasına yardımcı olur. Ayrıca, taraflar sürecin kontrolünü ellerinde tutar ve çözüm konusunda daha esnek olabilirler.

24. Arabulucu bizim davamız hakkında karar mı verecek?
Hayır, arabulucu bağlayıcı kararlar vermez. Arabulucu, tarafların anlaşmasına yardımcı olur, ancak nihai kararı taraflar kendileri verir.

25. Arabulucuya başvurmakla dava açmaktan vazgeçmiş mi olurum?
Hayır, arabulucuya başvurmakla dava açmaktan vazgeçmiş olmazsınız. Arabuluculuk sürecinde anlaşma sağlanamazsa, dava yoluna başvurabilirsiniz.

26. Arabulucuyu kendimiz mi seçeceğiz?
Arabulucu, arabuluculuk bürosu tarafından belirlenir. Ancak, taraflar listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşabilirler ve bu arabulucu görevlendirilir.

27. Arabuluculuk yoluna başvurursak huzurdaki davamız ne olacak?
Arabuluculuk sürecinde anlaşma sağlanırsa, mevcut dava geri çekilebilir veya anlaşmaya göre şekillendirilebilir. Anlaşma sağlanamazsa, mevcut dava süreci devam eder.

28. Ne zaman arabulucuya gidebilirim? Veya şu anda 4 yıldır devam eden bir tazminat davam var bu aşamada arabulucuya gidebilir miyim?
Uyuşmazlıkların çözümünde her zaman arabulucuya başvurabilirsiniz. Mevcut davanız devam ederken de arabulucuya başvurabilirsiniz. Tarafların karşılıklı rızası ile arabuluculuk sürecine başlanabilir.

29. Arabulucunun ücretini kim ödeyecek? Pahalı bir yöntem midir?
Arabuluculuk ücreti, taraflarca eşit şekilde karşılanır. Ücretler, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi‘ne göre belirlenir ve mahkeme masraflarına kıyasla daha ekonomiktir.

30. Arabulucuya neden güvenmeliyim? Ya kendisine söylediklerimi karşı tarafa söylerse?
Arabuluculuk süreci gizlilik esasına dayanır. Arabulucu, tarafların söylediklerini gizli tutmak zorundadır ve bu bilgileri karşı tarafa iletemez. Arabulucular, etik kurallara uygun olarak çalışırlar ve tarafların güvenini kazanmak için bağımsız ve tarafsız davranırlar.

31. Karşı taraf arabuluculuk sonucunda varılan anlaşmaya uymazsa ne olacak?
Karşı taraf anlaşmaya uymazsa, anlaşma belgesi icra edilebilirlik şerhi alındıktan sonra icra yoluyla uygulanabilir. Mahkeme, anlaşmanın icra edilebilirliğine karar verir ve bu belge icra edilebilir hale gelir.

32. Arabuluculuk konusunda hala sorularım var nereye başvurabilirim?
Arabuluculuk konusunda daha fazla bilgi almak için Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na başvurabilirsiniz. Ayrıca, Bademci Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak bize ulaşarak sorularınızı yöneltebilirsiniz.

Bademci Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu

Konya’da yer alan Bademci Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, deneyimli arabulucularıyla iş, aile, ticaret, kira ve tüketici hukuku alanlarında profesyonel hizmetler sunmaktadır. Avukat Recep Bademci ve Avukat Hande Bademci, müvekkillerine dostane çözüm yolları sunarak, uyuşmazlıkları hızlı ve etkili bir şekilde çözmektedir.

Sonuç

Arabuluculuk, uyuşmazlıkların çözümünde hızlı, ekonomik ve barışçıl bir yol sunar. 6325 sayılı Kanun ve ilgili maddeler doğrultusunda, arabuluculuk süreci hukuki güvence altında yürütülmektedir. Bademci Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak, taraflar arasındaki anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak için profesyonel arabuluculuk hizmetleri sunmaktan gurur duyuyoruz. Uyuşmazlıklarınıza dostane çözümler arıyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Paylaş:

Diğer Makaleler

Konya Barosu Ücretsiz Avukat

Konya Barosu Ücretsiz Avukat-Adli Yardım Nedir?

Konya Barosu Ücretsiz Avukat Hizmeti İçindekiler Ücretsiz Avukat Hizmeti Nedir? Kimler Yararlanabilir? Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler Adli Yardımdan Yararlanacak Kişiler Adli Yardımın Kapsamı Adli

9. yargı paketi

9. Yargı Paketi Taslağı

9. Yargı Paketi: Yenilikler ve Değişiklikler İçindekiler 1. Denetimli Serbestlik ve Cezasızlık Algısının Giderilmesi 2. Casusluk Faaliyetlerine Karşı Önlemler 3. Tekerrür Hükümleri ve Koşullu Salıverme

Bize Mesaj Gönderin

Bu iletişim formu alanından avukatlarımıza soru ve sorunlarınızı iletebilirsiniz.