Konya Barosu Ücretsiz Avukat-Adli Yardım Nedir?

Konya Barosu Ücretsiz Avukat

Konya Barosu Ücretsiz Avukat Hizmeti

İçindekiler

Ücretsiz Avukat Hizmeti Nedir?

Ücretsiz avukat hizmeti, maddi durumu yetersiz olan bireylerin hukuki yardım alabilmeleri için barolar tarafından sağlanan bir hizmettir. Bu hizmet, bireylerin adil yargılanma hakkını koruma ve hukuki sorunlarını çözme imkanı tanır. Konya Barosu da bu hizmeti sunarak, hukuki destek ihtiyacı olan vatandaşların yanında yer almaktadır.

Kimler Yararlanabilir?

Konya Barosu’nun ücretsiz avukat hizmetinden yararlanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar şu şekildedir:

 • Maddi Durum: Ücretsiz avukat hizmeti, maddi durumu yetersiz olan bireylere yöneliktir. Başvuruda bulunan kişinin ekonomik durumunun hizmeti gerektirecek düzeyde olması gerekmektedir.
 • Hukuki Sorun: Başvuru sahibinin hukuki bir sorunu olması gerekmektedir. Bu sorun, ceza davalarından aile hukuku meselelerine, iş hukuku davalarından kira anlaşmazlıklarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayabilir.
 • Başvuru: Hizmetten yararlanmak isteyen bireylerin, Konya Barosu‘na başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru sürecinde gerekli belgelerin eksiksiz sunulması önemlidir.

Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler

Konya Barosu’ndan ücretsiz avukat hizmeti almak isteyen bireyler, aşağıdaki adımları izlemelidir:

 1. Başvuru Formu: Başvuru sahibinin, Konya Barosu’nun resmi web sitesi veya baro binasından temin edilebilecek başvuru formunu doldurması gerekmektedir.
 2. Belgeler: Başvuru formu ile birlikte, maddi durumu ve hukuki sorunu belirten belgelerin de sunulması gerekmektedir. Aşağıda, adli yardım talebinde bulunacaklardan istenen belgelerin listesi bulunmaktadır:
  • Vukuatlı Aile Nüfus Kaydı: E-Devlet üzerinden alınacak olan ve aile nüfus bilgilerini içeren bu belge, başvuru sahibinin aile durumunu ve nüfus kayıtlarını gösterir. (E-Devlet -> Nüfus -> Aile Nüfus Kayıt Belgesi seçeneğinden alınabilir.)
  • Tapulu Taşınmazın Bulunmadığına Dair Kayıt: E-Devlet üzerinden alınacak olan bu belge, başvuru sahibinin üzerinde tapulu bir taşınmazın bulunup bulunmadığını gösterir. (E-Devlet -> Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü -> Tapu Bilgileri Sorgulama bölümünden alınabilir.)
  • Taşıt Kaydı: E-Devlet üzerinden alınacak olan bu belge, başvuru sahibinin üzerine kayıtlı herhangi bir taşıtın olup olmadığını gösterir. (E-Devlet -> Gelir İdaresi Başkanlığı -> Motorlu Taşıt Sorgulama bölümünden alınabilir.)
  • SGK Kaydı: E-Devlet üzerinden alınacak ve barkodlu olarak oluşturulacak olan bu belge, başvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarını ve sigortalılık durumunu gösterir. (E-Devlet -> SGK -> Sigortalı Hizmet Dökümü bölümünden alınabilir.)
  • İkametgah Belgesi: E-Devlet üzerinden alınacak olan bu belge, başvuru sahibinin güncel ikamet adresini gösterir. (E-Devlet -> Nüfus ve Vatandaşlık İşleri -> İkametgah Belgesi bölümünden alınabilir.)
 3. Değerlendirme: Konya Barosu, başvuruyu ve sunulan belgeleri titizlikle değerlendirir. Değerlendirme sonucunda başvuru sahibinin gerçekten yardıma ihtiyacı olup olmadığına karar verilir.
 4. Atama: Başvurunun olumlu sonuçlanması durumunda, başvuru sahibine bir avukat atanır. Atanan avukat, hukuki sürecin her aşamasında başvuru sahibine rehberlik eder ve savunmasını üstlenir.

Adli Yardımdan Yararlanacak Kişiler

Adli yardım talepleri, Türk Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 334. maddesine göre şu şekilde düzenlenmiştir:

 • Maddi Durumu Yetersiz Kişiler: Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia vesavunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler.
 • Kamuya Yararlı Dernek ve Vakıflar: İddia ve savunmalarında haklı göründükleri ve mali açıdan zor duruma düşmeden gerekli giderleri kısmen veya tamamen ödeyemeyecek durumda oldukları takdirde adli yardımdan yararlanabilirler.
 • Yabancılar: Yabancıların adli yardımdan yararlanabilmeleri ayrıca karşılıklılık şartına bağlıdır.

Adli Yardımın Kapsamı

Adli yardım kararı, ilgiliye şu kolaylıkları sağlar (Madde 335):

 • Yargılama ve Takip Giderlerinden Muafiyet: Yapılacak tüm yargılama ve takip giderlerinden geçici olarak muafiyet.
 • Teminat Göstermekten Muafiyet: Yargılama ve takip giderleri için teminat göstermekten muafiyet.
 • Giderlerin Devlet Tarafından Karşılanması: Dava ve icra takibi sırasında yapılması gereken tüm giderlerin Devlet tarafından avans olarak ödenmesi.
 • Avukat Temini: Davanın avukat ile takibi gerekiyorsa, ücreti sonradan ödenmek üzere bir avukat temini.

Mahkeme, talepte bulunanın, yukarıdaki hususlardan bir kısmından yararlanmasına da karar verebilir. Adli yardım, hükmün kesinleşmesine kadar devam eder.

Adli Yardım Talebi

Adli yardım talepleri şu şekilde yapılır (Madde 336):

 • Mahkemeye Başvuru: Adli yardım, asıl talep veya işin karara bağlanacağı mahkemeden; icra ve iflas takiplerinde ise takibin yapılacağı yerdeki icra mahkemesinden istenir.
 • İddia ve Delillerin Sunulması: Talepte bulunan kişi, iddiasının özeti ile birlikte, iddiasını dayandıracağı delilleri ve yargılama giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığını gösteren mali durumuna ilişkin belgeleri mahkemeye sunmak zorundadır.
 • Kanun Yollarına Başvuru: Kanun yollarına başvuru sırasında adli yardım talebi bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya yapılır.
 • Evrak Muafiyeti: Adli yardım talebine ilişkin evrak, her türlü harç ve vergiden muaftır.

Adli Yardım Talebinin İncelenmesi

Mahkeme, adli yardım talebi hakkında duruşma yapmaksızın karar verebilir (Madde 337). Ancak, talep halinde inceleme duruşmalı olarak yapılır. Adli yardım taleplerinin reddine ilişkin mahkeme kararlarında, sunulan bilgi ve belgelerin kabul edilmeme sebebi açıkça belirtilir. Adli yardım talebinin reddine ilişkin kararlara karşı, tebliğinden itibaren bir hafta içinde kararı veren mahkemeye dilekçe vermek suretiyle itiraz edilebilir.

Kararına itiraz edilen mahkeme, itirazı incelemesi için dosyayı o yerde adli yardım talebi yapılan hukuk mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması halinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için birinci daireye, o yerde adli yardım talebi yapılan hukuk mahkemesinin tek dairesi bulunması halinde ise aynı işlere bakmakla görevli en yakın mahkemeye gönderir. İtiraz incelemesi neticesinde verilen karar kesindir.

Adli yardım talebi reddedilirse, ödeme gücünde sonradan gerçekleşen ciddi bir azalmaya dayanılarak tekrar talepte bulunulabilir. Adli yardım, daha önce yapılan yargılama giderlerini kapsamaz.

Adli Yardım Kararının Kaldırılması

Adli yardımdan yararlanan kişinin mali durumu hakkında kasten veya ağır kusuru sonucu yanlış bilgi verdiği ortaya çıkar veya sonradan mali durumunun yeteri derecede iyileştiği anlaşılırsa adli yardım kararı kaldırılır (Madde 338).

Adli Yardımla Ertelenen Yargılama Giderlerinin Tahsili

Adli yardım kararından dolayı ertelenen tüm yargılama giderleri ile Devletçe ödenen avanslar dava veya takip sonunda haksız çıkan kişiden tahsil olunur (Madde 339). Adli yardımdan yararlanan kişinin haksız çıkması halinde, uygun görülürse yargılama giderlerinin en çok bir yıl içinde aylık eşit taksitler halinde ödenmesine karar verilebilir. Adli yardım kararından dolayı Devletçe ödenen veya muaf tutulan yargılama giderlerinin tahsilinin, adli yardımdan yararlananın mağduriyetine neden olacağı mahkemece açıkça anlaşılırsa, mahkeme, hükümde tamamen veya kısmen ödemeden muaf tutulmasına karar verebilir.

Adli Yardım Kararıyla Atanan Avukatın Ücretinin Ödenmesi

Adli yardımdan yararlanan kişi için mahkemenin talebi üzerine baro tarafından görevlendirilen avukatın ücreti, yargılama gideri olarak Hazineden ödenir (Madde 340).

Konya Barosu’nun Rolü ve Önemi

Konya Barosu’nun sunduğu ücretsiz avukat hizmeti, adaletin herkes için erişilebilir olmasını sağlamada büyük bir rol oynamaktadır. Maddi durumu yetersiz olan bireylerin hukuki sorunlarını çözmek için gerekli desteği sunarak, adil yargılanma hakkını korur ve toplumsal eşitliği teşvik eder. Bu hizmet, bireylerin hukuki süreçlerde haklarını savunabilmeleri için kritik bir destek mekanizmasıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Ücretsiz avukat hizmetinden kimler yararlanabilir?
Maddi durumu yetersiz olan bireyler, kamuya yararlı dernekler ve vakıflar, belirli şartlarla yabancılar yararlanabilir.
Başvuru için hangi belgeler gereklidir?
Vukuatlı Aile Nüfus Kaydı, tapulu taşınmazın bulunmadığına dair kayıt, taşıt kaydı, SGK kaydı, ikametgah belgesi.
Adli yardım talepleri nereye yapılır?
Asıl talep veya işin karara bağlanacağı mahkemeye, icra ve iflas takiplerinde ise takibin yapılacağı yerdeki icra mahkemesine yapılır.
Adli yardım talebinin reddine itiraz edebilir miyim?
Evet, karara itiraz edilebilir ve itiraz incelemesi yapılır.
Adli yardım kapsamında hangi giderler karşılanır?
Yargılama ve takip giderlerinden muafiyet, teminat göstermekten muafiyet, giderlerin Devlet tarafından karşılanması, avukat temini.
Adli yardım süresi ne kadar sürer?
Hükmün kesinleşmesine kadar devam eder.
Adli yardım kararının kaldırılma sebepleri nelerdir?
Yanlış bilgi verilmesi veya mali durumun iyileşmesi.
Adli yardım ile ertelenen yargılama giderleri nasıl tahsil edilir?
Dava sonunda haksız çıkan kişiden tahsil edilir, gerekirse taksitlendirme yapılabilir.
Avukatın ücreti nasıl ödenir?
Avukat ücreti, Hazine tarafından yargılama gideri olarak ödenir.
Yabancılar adli yardımdan nasıl yararlanır?
Karşılıklılık şartına bağlıdır.
Adli yardım talebinde hangi deliller sunulmalıdır?
İddianın özeti, dayandırılacak deliller ve mali durumu gösteren belgeler.
Kanun yollarına başvuruda adli yardım nasıl talep edilir?
Bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya yapılır.
Adli yardım talebi için harç ödemek gerekli midir?
Hayır, adli yardım talebi evrakı her türlü harç ve vergiden muaftır.
Mahkeme adli yardım talebine duruşmasız karar verebilir mi?
Evet, ancak talep halinde duruşmalı olarak inceleme yapılabilir.
Adli yardımdan yararlanan kişinin mali durumu iyileşirse ne olur?
Adli yardım kararı kaldırılabilir.

Sonuç

Konya Barosu’nun ücretsiz avukat hizmeti, adalete erişimi kolaylaştıran ve toplumsal eşitliği destekleyen önemli bir uygulamadır. Maddi durumu yetersiz olan bireylerin hukuki sorunlarını çözmek ve adil yargılanma hakkını korumak amacıyla sunulan bu hizmet, Konya Barosu‘nun adalet sistemindeki vazgeçilmez rolünü bir kez daha ortaya koymaktadır. Eğer siz de bu hizmetten yararlanmak istiyorsanız, Konya Barosu‘na başvurarak gerekli adımları atabilirsiniz.

Bu makale, Konya Barosu‘nun sunduğu ücretsiz avukat hizmeti hakkında bilgi edinmek isteyenler için kapsamlı bir rehber niteliği taşımaktadır.

Bademci Hukuk & Arabuluculuk Bürosu

Bademci Hukuk & Arabuluculuk Bürosu, Konya’da hizmet veren, deneyimli ve uzman kadrosuyla tanınan bir hukuk bürosudur. Avukat Recep Bademci ve Avukat Hande Bademci, müvekkillerine en iyi hukuki hizmeti sunmayı amaçlamakta, özellikle aile hukuku, ceza hukuku, iş hukuku ve arabuluculuk alanlarında uzmanlaşmışlardır.

Avukat Recep Bademci, hukuk kariyerine başladığından bu yana birçok başarılı davaya imza atmış, müvekkillerinin haklarını koruma konusunda büyük bir özveri ile çalışmaktadır. Avukat Hande Bademci ise özellikle boşanma ve aile hukuku davalarında derinlemesine bilgi ve tecrübeye sahiptir. İki avukat da, müvekkillerine en iyi hukuki çözümleri sunma ve adaletin sağlanması için çalışmaya devam etmektedir.

Bademci Hukuk & Arabuluculuk Bürosu, müvekkillerinin hukuki sorunlarını en kısa sürede ve en etkili şekilde çözmek için çalışmalarını sürdürmekte, Konya’da güvenilir ve başarılı bir hukuk bürosu olarak öne çıkmaktadır.

“`

Paylaş:

Diğer Makaleler

9. yargı paketi

9. Yargı Paketi Taslağı

9. Yargı Paketi: Yenilikler ve Değişiklikler İçindekiler 1. Denetimli Serbestlik ve Cezasızlık Algısının Giderilmesi 2. Casusluk Faaliyetlerine Karşı Önlemler 3. Tekerrür Hükümleri ve Koşullu Salıverme

Bize Mesaj Gönderin

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu iletişim formu alanından avukatlarımıza soru ve sorunlarınızı iletebilirsiniz.