Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Nedir? Nasıl Alınır? Örnek Dilekçeler

Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Nedir?

Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Neden Gereklidir?

Mirasçılık belgesi, miras bırakanın vefatının ardından mirasçıların yasal olarak tanınması ve haklarının korunması için gereklidir. Bu belge, mirasçıların miras bırakanın taşınır ve taşınmaz malları üzerindeki haklarını tescil etmelerine olanak tanır. Ayrıca, bankalardaki hesapların, tapudaki taşınmazların ve diğer varlıkların mirasçılar arasında paylaştırılabilmesi için de bu belgeye ihtiyaç duyulur.

Mirasçılık Belgesi Nasıl Alınır?

Mirasçılık belgesi almak için öncelikle bir mahkemeye veya notere başvuruda bulunmak gereklidir. Türkiye’de bu belgeyi almak için yetkili mahkeme, miras bırakanın son yerleşim yerindeki ve mirasçılardan her birinin yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesidir. Başvuru sürecinde gerekli belgeler ve bilgiler şunlardır:

 • Başvuru Dilekçesi: Mirasçıların, mirasçılık belgesi almak istediklerine dair dilekçe yazmaları gerekmektedir.
 • Nüfus Kayıt Örneği: Miras bırakanın ve mirasçıların kimlik bilgilerini içeren nüfus kayıt örneği sunulmalıdır.
 • Ölüm Belgesi: Miras bırakanın ölüm belgesi de başvuru dosyasına eklenmelidir.

Mahkeme veya noter, bu belgeleri inceleyerek mirasçıların kimler olduğunu belirler ve mirasçılık belgesini düzenler. Bu süreçte, mirasçılar arasında bir uyuşmazlık bulunmuyorsa, işlemler genellikle hızlı bir şekilde sonuçlanır.

Mirasçılık Belgesinin İçeriği

Mirasçılık belgesi, miras bırakanın tüm yasal mirasçılarının kimler olduğunu ve her bir mirasçının miras payını belirten detaylı bir belgedir. Belgede yer alan bilgiler genellikle şunlardır:

 • Miras bırakanın adı, soyadı ve kimlik bilgileri
 • Mirasçıların adları, soyadları ve kimlik bilgileri
 • Her bir mirasçının miras pay oranları

Mirasçılık Belgesi İle İlgili Hukuki İşlemler

Mirasçılık belgesi alındıktan sonra, mirasçılar bu belgeyi kullanarak çeşitli hukuki işlemleri gerçekleştirebilirler. Örneğin:

 • Tapu İşlemleri: Mirasçılar, miras bırakanın taşınmaz mallarını kendi adlarına tescil ettirebilirler.
 • Banka Hesapları: Bankalarda bulunan hesapların mirasçılar arasında paylaştırılması için mirasçılık belgesi gereklidir.
 • Vergi Beyanları: Mirasın intikal etmesiyle ilgili vergi beyannameleri veraset ilamı ile yapılabilir.

Mirasın Reddi

Mirasçılar, miras bırakanın borçlarını ve diğer yükümlülüklerini üstlenmek istemediklerinde mirası reddedebilirler. Mirasın reddi, miras bırakanın ölümünden itibaren üç ay içinde yapılmalıdır. Bu süre içinde mirasçılar, miras bırakanın son yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemesine başvurarak mirası reddettiklerine dair beyanlarını iletmelidirler.

Mirasın reddi iki şekilde olabilir:

 1. Gerçek Reddi (İradi Ret): Mirasçılar, süresi içinde mirası reddettiklerini açıkça beyan ederler. Bu durumda miras, sanki hiç mirasçıya geçmemiş gibi işlem görür.
 2. Hükmen Reddi (Yasal Ret): Miras bırakanın borçlarının malvarlığını aşması durumunda, mirasçılar herhangi bir beyanda bulunmasalar dahi miras hükmen reddedilmiş sayılır. Bu durumda, mahkeme, miras bırakanın borçlarının malvarlığını aştığını tespit ederek mirasın hükmen reddine karar verir.

Mirasın Hükmen Reddi

Mirasın hükmen reddi, miras bırakanın borçlarının malvarlığından fazla olması durumunda otomatik olarak gerçekleşir. Mirasçılar, miras bırakanın malvarlığının borçlarını karşılamadığını ispatlayarak sulh hukuk mahkemesinden mirasın hükmen reddi talebinde bulunabilirler. Mahkeme, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra mirasın hükmen reddine karar verir. Bu durumda mirasçılar, miras bırakanın borçlarından sorumlu tutulmazlar.

Dilekçe Örnekleri

Mirasçılık Belgesi Talebi Dilekçesi Örneği

    T.C.
    [İLGİLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NE]

    DAVACI: [Adınız, Soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, Adresiniz]

    KONU: Mirasçılık belgesinin düzenlenmesi talebidir.

    AÇIKLAMALAR:
    1. [Ölen Kişinin Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası], [Ölüm Tarihi] tarihinde vefat etmiştir.
    2. Miras bırakanın mirasçısı olarak, mirasçılık belgesinin düzenlenmesini talep etmekteyim.
    3. Miras bırakanın nüfus kayıt örneği ve ölüm belgesi dilekçem ekinde sunulmuştur.

    HUKUKİ NEDENLER: TMK, HMK ve ilgili mevzuat.    DELİLLER: Nüfus kayıt örneği, ölüm belgesi ve diğer yasal deliller.

    SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıkladığım nedenlerle, mirasçılık belgesinin tarafıma verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

    Tarih:
    Adı Soyadı:
    İmza:

Mirasın Reddi Dilekçesi Örneği

    T.C.
    [İLGİLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NE]

    DAVACI: [Adınız, Soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, Adresiniz]

    KONU: Mirasın reddi beyanıdır.

    AÇIKLAMALAR:
    1. [Ölen Kişinin Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası], [Ölüm Tarihi] tarihinde vefat etmiştir.
    2. Miras bırakanın yasal mirasçısı olarak, mirası reddettiğimi beyan ederim.
    3. Miras bırakanın nüfus kayıt örneği ve ölüm belgesi dilekçem ekinde sunulmuştur.

    HUKUKİ NEDENLER: TMK, HMK ve ilgili mevzuat.

    DELİLLER: Nüfus kayıt örneği, ölüm belgesi ve diğer yasal deliller.

    SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıkladığım nedenlerle, mirasın reddinin kabul edilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

    Tarih:
    Adı Soyadı:
    İmza:

Mirasın Hükmen Reddi Dilekçesi Örneği

    T.C.
    [İLGİLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NE]

    DAVACI: [Adınız, Soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, Adresiniz]

    KONU: Mirasın hükmen reddi talebidir.

    AÇIKLAMALAR:
    1. [Ölen Kişinin Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası], [Ölüm Tarihi] tarihinde vefat etmiştir.
    2. Miras bırakanın borçlarının malvarlığından fazla olması nedeniyle, TMK 605. maddesi uyarınca mirasın hükmen reddedilmesini talep ediyorum.
    3. Miras bırakanın borçlarını ve malvarlığını gösterir belgeler dilekçem ekinde sunulmuştur.

    HUKUKİ NEDENLER: TMK 605, HMK ve ilgili mevzuat.

    DELİLLER: Nüfus kayıt örneği, ölüm belgesi, borç ve malvarlığı belgeleri ve diğer yasal deliller.

    SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıkladığım nedenlerle, mirasın hükmen reddine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

    Tarih:
    Adı Soyadı:
    İmza:

Sıkça Sorulan Sorular

Mirasçılık belgesine itiraz nereye yapılır?

Mirasçılık belgesine itiraz, mirasçılardan biri veya başka bir ilgili kişi tarafından, belgenin düzenlendiği Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yapılabilir. İtiraz dilekçesiyle birlikte, itiraz sebepleri ve deliller mahkemeye sunulmalıdır.

Noterden mirasçılık belgesi nasıl alınır?

Noterden mirasçılık belgesi almak için mirasçılar, notere başvurarak gerekli belgeleri sunmalıdır. Noter, miras bırakanın ölüm belgesi, mirasçıların kimlik belgeleri ve nüfus kayıt örnekleri gibi belgeleri inceleyerek mirasçılık belgesini düzenler.

Noterden mirasçılık belgesi almak ne kadar?

Noterden mirasçılık belgesi almak için ödenecek tutar, noterlik hizmet ücretleri ve harçlarına bağlı olarak değişir. Ücretler, Türkiye Noterler Birliği tarafından belirlenir ve her yıl güncellenir. Net bir ücret bilgisi almak için ilgili notere başvurmak gereklidir.

Mahkemeden mirasçılık belgesi almak ne kadar?

Mahkemeden mirasçılık belgesi almak için ödenecek tutar, başvuru harcı ve dosya masraflarına bağlı olarak değişir. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yapılacak başvuruda, başvuru harcı ve gerekli diğer masraflar ödenmelidir. Bu tutarlar, her yıl güncellenen yargı harç tarifelerine göre belirlenir.

Mirasçılık belgesi ne kadar sürede çıkar?

Mirasçılık belgesinin çıkma süresi, mahkeme ve noter işlemlerinin yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir. Noterden alınan belgeler genellikle daha hızlı düzenlenirken, mahkemeden alınan belgeler birkaç hafta sürebilir.

Mirasçılık belgesini kimler alabilir?

Mirasçılık belgesini, miras bırakanın yasal mirasçıları talep edebilir. Ayrıca, mirasçılar dışında hak iddia eden veya hukuki yararı olan kişiler de mahkemeden belge talebinde bulunabilirler.

Mirasçılık belgesi iptal edilebilir mi?

Evet, mirasçılık belgesi, belgede yer alan bilgilerin hatalı olduğu veya yeni mirasçılar bulunduğu durumlarda iptal edilebilir. Bu durumda, ilgili mahkemeye başvurarak belgenin iptali talep edilir ve doğru bilgilerin yer aldığı yeni bir belge düzenlenir.

Mirasçılık belgesi almak için gerekli belgeler nelerdir?

Mirasçılık belgesi almak için gerekli belgeler şunlardır:

 • Başvuru dilekçesi
 • Miras bırakanın ölüm belgesi
 • Nüfus kayıt örnekleri
 • Kimlik belgeleri

Mirasçılık belgesi almak için avukata ihtiyaç var mı?

Mirasçılık belgesi almak için avukata ihtiyaç olmamakla birlikte, süreçte herhangi bir hukuki sorunla karşılaşmamak adına avukat desteği almak faydalı olabilir. Avukatlar, başvuru sürecinde gerekli belgelerin hazırlanması ve işlemlerin doğru bir şekilde yürütülmesi konusunda yardımcı olabilirler.

Mirasçılık belgesi nasıl kullanılır?

Mirasçılık belgesi, miras bırakanın malvarlığının mirasçılar arasında paylaştırılmasında kullanılır. Bu belge, tapu işlemleri, banka hesaplarının devri, araç tescil işlemleri ve vergi beyannameleri gibi hukuki işlemlerde kullanılabilir.

Sonuç

Mirasçılık belgesi (veraset ilamı), mirasçıların haklarını koruyan ve mirasın adil bir şekilde paylaştırılmasını sağlayan önemli bir hukuki belgedir. Miras bırakanın ölümünden sonra mirasçılar arasında çıkabilecek anlaşmazlıkları önlemek ve miras paylaşımını yasal zeminde gerçekleştirmek için bu belgenin alınması gerekmektedir. Konya’da miras hukuku konusunda uzman avukat Recep Bademci ve Hande Bademci, mirasçılık belgesi işlemleri ve diğer miras hukuku konularında profesyonel danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bademci Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak, mirasçıların haklarını en iyi şekilde korumayı hedeflemekteyiz.

Konya’da miras hukuku alanında uzman bir avukata ihtiyaç duyduğunuzda, Avukat Recep Bademci ve Avukat Hande Bademci ile iletişime geçebilir, mirasçılık belgesi ve diğer miras hukuku konularında profesyonel destek alabilirsiniz.

“`

Paylaş:

Diğer Makaleler

Konya Barosu Ücretsiz Avukat

Konya Barosu Ücretsiz Avukat-Adli Yardım Nedir?

Konya Barosu Ücretsiz Avukat Hizmeti İçindekiler Ücretsiz Avukat Hizmeti Nedir? Kimler Yararlanabilir? Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler Adli Yardımdan Yararlanacak Kişiler Adli Yardımın Kapsamı Adli

9. yargı paketi

9. Yargı Paketi Taslağı

9. Yargı Paketi: Yenilikler ve Değişiklikler İçindekiler 1. Denetimli Serbestlik ve Cezasızlık Algısının Giderilmesi 2. Casusluk Faaliyetlerine Karşı Önlemler 3. Tekerrür Hükümleri ve Koşullu Salıverme

Bize Mesaj Gönderin

Bu iletişim formu alanından avukatlarımıza soru ve sorunlarınızı iletebilirsiniz.