Zina Nedeniyle Boşanma Davaları-1

İçindekiler

 1. Zina Kavramı ve Hukuki Çerçeve
 2. Zinaya Dayalı Boşanma Davasında Süreç
 1. Zina Davalarında İspat
 2. Dava Açma Süresi ve Af
 3. Zina Halinde Mal Rejimi
 4. Tazminat ve Nafaka Talepleri
 5. Örnek Dava Dilekçesi
 6. Sonuç


Zina Kavramı ve Hukuki Çerçeve

Zina, evli bir kişinin, eşinin dışında bir başkasıyla cinsel ilişkiye girmesi olarak tanımlanır ve Türk Medeni Kanunu’nun 161. maddesi kapsamında boşanma sebebi olarak kabul edilir. Zina, boşanma davalarında özel ve mutlak bir sebep olarak nitelendirilir. Bu durumda, zinayı öğrenen eşin altı ay içerisinde ve her halükarda zina eyleminden itibaren beş yıl içinde boşanma davası açma hakkı vardır. Konya’da bu tür davalarda uzman bir Konya avukat veya Konya boşanma avukatı ile çalışmak, sürecin daha sağlıklı ilerlemesini sağlar.


Zinaya Dayalı Boşanma Davasında Süreç

 1. Davanın Açılması:
 • Zina boşanma davasında yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. (TMK.md.168)
 • Davacı, zinayı ispatlamakla yükümlüdür. İspat için fotoğraf, video, yazılı mesajlar, tanık ifadeleri gibi deliller kullanılabilir.

 1. Delillerin Sunulması:
 • Zina suçunun ispatı, boşanma davasının en kritik aşamasıdır. Deliller arasında dijital veriler (mesajlaşmalar, e-mailler), otel kayıtları, tanık beyanları, kamera kayıtları bulunabilir.
 • Mahkemeye sunulan delillerin hukuka uygun yollarla elde edilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde, deliller mahkeme tarafından kabul edilmeyebilir.

 1. Mahkeme Süreci:
 • Mahkeme, tarafların beyanlarını ve sunulan delilleri değerlendirir.
 • Zina eyleminin kesin olarak ispatlanması durumunda, mahkeme boşanma kararı verir. Ancak, zinanın kesin olarak ispatlanamaması durumunda dava reddedilebilir. Bu noktada davayı terditli açıp, zina özel sebebinin yanında genel boşanma sebebi olan evlilik birliğinin temelden sarsılması temel olgusuna dayanılabilir.


Zina Davalarında İspat

Zinaya dayalı boşanma davalarında ispat yükümlülüğü, davacı eşe aittir. Zinanın ispatlanması, davanın seyrini belirleyen en kritik aşamalardan biridir. Zinanın ispatında kullanılabilecek deliller şunlardır:

 1. Dijital Veriler:
 • Mesajlaşmalar (SMS, WhatsApp, e-posta vb.)
 • Sosyal medya paylaşımları ve yazışmaları
 1. Görsel ve Yazılı Deliller:
 • Fotoğraflar ve videolar
 • Otel ve konaklama kayıtları
 • Davalının zinayı itiraf ettiği mektuplar veya notlar, adli mercilere sunduğu beyanlar
 1. Tanık Beyanları:
 • Olayları gözlemlemiş veya davalı ile zina ilişkisinde bulunan kişilerin ifadeleri
 • Olay yerinde bulunan kişilerin tanıklıkları
 1. Mali Deliller:
 • Ortak hesap hareketleri
 • Şüpheli harcamalar ve ödemeler

Mahkemeler, bu tür davalarda sunulan delillerin güvenilirliğini ve hukuka uygunluğunu titizlikle değerlendirir. Delillerin hukuka aykırı yollarla elde edilmesi durumunda, bu deliller mahkeme tarafından reddedilebilir. Bu nedenle, delil toplama sürecinde hukuki danışmanlık almak büyük önem taşır. Konya’da bu alanda uzmanlaşmış olan bir Konya avukat, özellikle Konya boşanma avukatı ile çalışmak, davanın olumlu sonuçlanma ihtimalini artırır.


Dava Açma Süresi ve Af

Türk Medeni Kanunu’nun 161. maddesine göre, zinaya dayalı boşanma davası açma süresi oldukça kritiktir. Kanunda belirtilen süreler şu şekildedir:

Dava Açma Süresi:

 • Davacı eş, zinayı öğrendikten sonra altı ay içerisinde dava açmalıdır. Bu süre, zinanın öğrenildiği tarihten itibaren başlar.
 • Her halükarda, zina fiilinin üzerinden beş yıl geçtikten sonra dava açılamaz. Yani, zina eyleminden itibaren beş yıl içinde dava açılmamışsa, dava açma hakkı zaman aşımına uğrar.

Af:

 • Davacı eşin, zinayı öğrendikten sonra eşini affetmesi durumunda, zinaya dayalı boşanma davası açma hakkı ortadan kalkar.
 • Af, açık bir şekilde yapılabileceği gibi, örtülü olarak da gerçekleşebilir. Örneğin, zinayı öğrendikten sonra birlikte yaşamaya devam etmek ve evlilik birliğini sürdürmek, örtülü af anlamına gelebilir.
 • Af beyanı, zinanın affedildiğini gösterir belgeler veya tanık ifadeleriyle ispatlanabilir.


Zina Halinde Mal Rejimi

Zina halinde boşanma davasında, mal rejimi hesaplamasında da bazı hususlar önem taşır. Türk Medeni Kanunu’nun 236. maddesinin ikinci fıkrası, zina sebebiyle boşanma durumunda mal rejimi tasfiyesini düzenler. Buna göre, zinaya dayalı boşanma durumunda davacı eş, zina yapan eşin edinilmiş mallara katılma payının azaltılmasını veya tamamen kaldırılmasını talep edebilir. İlgili düzenleme şu şekildedir:

“Katılma alacağı veya değer artış payı, hâkimin kararıyla azaltılabilir veya kaldırılabilir. Hâkim, mal rejiminin sona ermesine yol açan olaylardaki hakkaniyet ve tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını dikkate alarak bu yönde karar verebilir.”

Bu hüküm, zinaya dayalı boşanma davalarında, mağdur eşin ekonomik olarak da korunmasını amaçlar. Zina yapan eşin, mal paylaşımında haksız kazanç elde etmesini önler ve mağdur eşin haklarını güvence altına alır.


Tazminat ve Nafaka Talepleri

 • Zinaya dayalı boşanma davalarında, aldatılan eş maddi ve manevi tazminat talep edebilir. Maddi tazminat, evlilik birliği süresince yapılan masrafların karşılanması amacıyla istenirken, manevi tazminat, aldatmanın yol açtığı psikolojik ve duygusal zararlar için talep edilir.
 • Ayrıca, nafaka talebi de boşanma davası sürecinde gündeme gelebilir. Mahkeme, tarafların ekonomik durumunu ve kusur oranlarını dikkate alarak nafaka miktarını belirler.


Zina Nedeniyle Örnek Dava Dilekçesi

KONYA AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI: [Adınız ve Soyadınız]
ADRES: [Adresiniz]

DAVALI: [Eşinizin Adı ve Soyadı]
ADRES: [Eşinizin Adresi]

KONU: Zinaya dayalı boşanma davası ve tazminat taleplerimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Davalı ile [evlenme tarihi] tarihinde evlendik. Bu evlilikten [çocuk sayısı ve isimleri] isminde çocuklarımız bulunmaktadır.
 2. Evliliğimizin devamı süresince davalı, başka bir kişiyle zina ederek sadakat yükümlülüğünü ihlal etmiştir. Bu durumu [tarih] tarihinde öğrenmiş bulunmaktayım.
 3. Zina eylemi, evlilik birliğini temelinden sarsmış ve artık devam ettirilmesi imkânsız hale gelmiştir. Bu nedenle boşanma davası açma zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER:

 • [Fotoğraf, mesajlaşma kayıtları, otel kayıtları, tanık isimleri vb.]

HUKUKİ NEDENLER:

 • Türk Medeni Kanunu madde 161 ve ilgili diğer mevzuat.

SONUÇ VE TALEP:
Yukarıda açıkladığım nedenlerle;

 1. Davalı ile aramızdaki evliliğin zinaya dayalı olarak sona erdirilmesine,
 2. Davalıdan [maddi tazminat miktarı] TL maddi ve [manevi tazminat miktarı] TL manevi tazminatın tahsiline,
 3. Tarafıma [nafaka miktarı] TL aylık nafaka ödenmesine,
 4. Davalı eşin edinilmiş mallara katılma payının azaltılmasına veya tamamen kaldırılmasına,
 5. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Tarih:
Adınız ve Soyadınız:
İmza:


Sonuç

Zinaya dayalı boşanma davaları, oldukça hassas ve karmaşık bir hukuki süreçtir. Delillerin toplanması ve sunulması aşamasında dikkatli ve titiz bir çalışma gerektirir. Bu tür davalarda hukuki destek almak, davanın başarıyla sonuçlanması açısından büyük önem taşır. Konya’da bu alanda uzmanlaşmış olan Bademci Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, deneyimli avukatları Avukat Recep Bademci ve Avukat Hande Bademci ile müvekkillerine profesyonel hizmet sunmaktadır. Zinaya dayalı boşanma davalarında, Bademci Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu’ndan destek alarak haklarınızı en iyi şekilde koruyabilirsiniz. Konya en iyi boşanma avukatı arayışınızda, büromuz size en üst düzeyde hizmet sağlayacaktır.

Paylaş:

Diğer Makaleler

Konya Barosu Ücretsiz Avukat

Konya Barosu Ücretsiz Avukat-Adli Yardım Nedir?

Konya Barosu Ücretsiz Avukat Hizmeti İçindekiler Ücretsiz Avukat Hizmeti Nedir? Kimler Yararlanabilir? Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler Adli Yardımdan Yararlanacak Kişiler Adli Yardımın Kapsamı Adli

9. yargı paketi

9. Yargı Paketi Taslağı

9. Yargı Paketi: Yenilikler ve Değişiklikler İçindekiler 1. Denetimli Serbestlik ve Cezasızlık Algısının Giderilmesi 2. Casusluk Faaliyetlerine Karşı Önlemler 3. Tekerrür Hükümleri ve Koşullu Salıverme

Bize Mesaj Gönderin

Bu iletişim formu alanından avukatlarımıza soru ve sorunlarınızı iletebilirsiniz.