ANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇESİ-2024-KONYA AVUKAT

ANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇESİ

Anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği sunduğumuz yazımız siz değerli okuyucularımızla paylaşıyoruz.

ANLAŞMALI BOŞANMA NEDİR?

Anlaşmalı boşanma, yasa koyucu tarafından TMK 166/3. Maddesinde düzenlenmiştir. Anlaşmalı boşanma olarak getirilen düzenleme ile kısmen irade ilkesi ve kısmen evlilik birliğinin sarsılması ilkesine yer verildiği görülmektedir.

Anlaşmalı boşanma eşlerin evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve birlikte bir ortak hayatın devamının imkansız hale gelmesiyle birlikte mahkemeye birlikte başvurmasıyla ya da bir eşin açmış olduğu davanın diğer eş tarafından kabul edilmesiyle gerçekleşen bir boşanma türüdür. Anlaşmalı boşanma davasında eşler velayet, kişisel ilişki, maddi tazminat, manevi tazminat, nafaka, mal paylaşımı, ziynet eşyaları gibi konularda bir anlaşma protokolü hazırlar ve mahkemeden anlaşma protokolü çerçevesinde boşanma kararı verilmesini talep eder.

Konya Anlaşmalı boşanma avukatı, anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması, anlaşmalı boşanma davasının açılması, duruşma gününün en erken tarihe alınması süreçlerinde son derece önemlidir. Konya Boşanma Avukatı Hande Bademci anlaşmalı boşanma davasının tüm sürecini takip eden, boşanma kararının kesinleşip nüfus kaydında gerekli değişikler yapılıncaya kadar hukuki destek veren bayan boşanma avukatıdır.

Anlaşmalı Boşanmanın Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma için TMK m. 166/3’ de bazı şartlara yer verilmiştir. Bu şartlar yerine getirilmeden anlaşmalı boşanma kararı alınması mümkün değildir. Buna göre,

Evlilik en az bir yıl sürmeli,

Eşlerin birlikte başvurmalı ya da bir eş diğerinin davasını kabul etmesi,

Bunların yanısıra hâkim tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.

Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Anlaşmalı boşanma davasının reddedilmesi yeni bir boşanma davasının açılmasına engel değildir. Taraflar dilerlerse bir anlaşmalı boşanma avukatı aracılığıyla yeniden anlaşmalı boşanma davası açabilir ya da bir boşanma avukatı aracılığıyla diğer boşanma sebeplerine dayanarak dava açabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davası genellikle tek celsede sonuçlanan bir davadır. Eğer tarafların anlaşma metnine dair ortak iradeleri devam ediyorsa ve hâkim de anlaşma metnine dair herhangi bir hususu değiştirmeye gerekli görmediyse, dava 1. duruşmada görülüp karara bağlanır. Anlaşmalı boşanma davası süreci ortalama iki ay yada üç ayı bulur, ancak bu süre adliyelerdeki iş yoğunluğuna göre değişebilmektedir. Konya boşanma avukatı olarak sürecin en hızlı şekilde sonuçlanması ve boşanma kararının alınması için gerekli çaba gösterilmektedir.

Boşanma Avukatı Nedir?

Konya Boşanma Avukatı, aile hukuku alanında faaliyet gösteren boşanma hukukunda uzman olan kişidir. Konya Boşanma Avukatı, evlilik birliği temelinden sarsılan, çekilmez hale gelen, boşanma kararı alan eşlerin boşanma davasını yürütür ve bu ağır süreçten en az zararı alarak kurtulmalarına yardımcı olur. Konya Boşanma Avukatı Hande Bademci uzun yıllardır aile ve boşanma hukuku alanında çalışmış olup, boşanma davaları, velayet davaları, nafaka davaları, mal rejimi davaları, ziynet alacağı davalarında uzman boşanma avukatıdır.

BOŞANMA DAVASI 2024 YILI HARÇ VE MASRAFLARI


Açılacak olan bir davada harç ve masraflar toplamı, yargılama gideri olarak adlandırılır ve dava sonucunda davayı kaybeden tarafa işbu masraflar yükletilir.
Harç ve masraf miktarları maktu (sabit) olup her yıl Kanun ile belirlenmektedir. Bu harç ve masraflar davaların türüne göre değişkenlik değişkenlik göstermekte olup, 2024 yılı Boşanma Davalarında uygulanacak asgari harç ve masraf tutarı aşağıda gösterilmiştir;


2024 Yılı Harç/Masraf Bilgileri
Masraf Adet Başvurma Harcı 1
Tutar (TL) 427,60 60,80 427,60 1.120,00 96,00
Toplam Tutar
2.132,00
Vekalet Harcı Peşin Harç Gider Avansı Vekalet Pulu
Harç Toplam
916,00
1 1 2 1
Masraf Toplam
1.120,00
Diğer Toplam
96,00
Boşanma Davası maktu harçları; Davanın Mahkeme’ye intikal etmesi için harç, avans ve masraflardır. Boşanma Davası Avukat Ücreti, maktu harçlar toplamı 2024 yılı için yaklaşık 2.132-TL tutarında olup harçlar; Boşanma, Tazminat, Nafaka ve Velayet talepleri için geçerlidir.
Ayrıca tanık sayısına göre tanık ücreti veya gönderilecek tebligat sayısına göre tebligat gideri şeklinde masraflar da alınmaktadır. Bunlarla beraber, yargılama sırasında bilirkişi ücreti masrafı da doğabilmektedir. Bilirkişi ücreti, yargılama sırasında mahkeme tarafından takdir edilmekte ve davacı tarafından karşılanmaktadır.
2024 yılı için ortalama bilirkişi ücreti 1.500-TL – 3.000 TL civarında olup bilirkişi miktarına, bilirkişilerin inceleyeceği uyuşmazlığa göre de değişkenlik gösterebilmektedir.
Tüm bunlar boşanma davasının standart giderleri olup şayet Boşanma Davasında ek talepler var ise bu durumda nispi harçlar söz konusu olacaktır. Nispi harçlar, görülecek olan davanın değerine göre belirlenen harçlar olup maktu harçlar gibi dava sonucunda davayı kaybeden tarafından kazanan tarafa ödenmektedir. İşbu harç; dava değerinin %11,38’inin 1⁄4’ü davanın açılmasıyla ödenmekte, geriye kalan 3⁄4’ü ise karar ile birlikte ödenmektedir.
Örneğin Çekişmeli Boşanma Davasında; boşanma ve nafaka talepleri var ve başkaca bir talep yok ise bu durumda sadece maktu harçlar ödenecektir. Ancak Boşanma Davasında belli miktarda ziynet eşyası talebi var ise bu durumda yukarıda yazılı oranlara göre nispi harçların da ödenmesi gerekecektir.

2024 YILI ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI AVUKAT ÜCRETLERİ


Anlaşmalı Boşanma ücreti, avukatlarca tarafların anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması, protokolün taraflarca incelenerek ekleme ve çıkarmaların yapılması akabinde taraflarca imzalanması yolu ile avukatın bir nevi arabuluculuk görevi üstlenmesi ile anlaşmalı boşanma için dava dilekçesinin de hazırlanarak davanın neticelenmesi gibi hususlarla belirlenmektedir.
Dolayısıyla, Anlaşmalı Boşanma Avukat ücretleri her dosya özelinde değerlendirilerek boşanma avukat ücretleri belirlenecektir.
Bunlarla birlikte, TBB Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince aile mahkemelerinde görülen davalarda alınabilecek asgari ücret, yukarıda da belirttiğimiz üzere 2024 yılı için 17.900 TL’dir. Bu meblağa bir de aşağıda açıklanacak olan belli miktardaki KDV uygulanarak Boşanma Avukat Ücretleri belirlenecektir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇESİ

KONYA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                               :Ad-Soyad-TC Kimlik No-Adres                 

VEKİLİ                                                  :

DAVALI                                                :Ad-Soyad-TC Kimlik No-Adres 

KONU                                                  :Anlaşmalı boşanma dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR                                 :

1-Taraflar, ………….. tarihinden bu yana evlidirler. Tarafların bu evliliklerinden ………………………. Adında müşterek çocukları bulunmaktadır.

2-Taraflar arasında uzunca bir süredir devam etmekte olan anlaşmazlık, sosyal ve kültürel anlamda farklılıkların zamanla ortaya çıkması nedeniyle giderek artmış ve nihayetinde ortak yaşamı çekilmez hale getirmiştir.

3-Söz konusu farklılıklara rağmen taraflar, çocuklarına karşı duydukları derin sevginin de etkisiyle, birbirilerine olan sevgi ve saygılarını tamamen yitirmeden ve çocukları bakımından mümkün olduğunca yumuşak bir geçiş yapabilmek amacıyla, ekteki …………… tarihli anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlamışlardır.

4-Söz konusu protokolde, tarafların evlilik birliği içinde edinmiş oldukları malvarlığının paylaşımına, çocukların velayetine, nafaka ile maddi ve manevi tazminat konularına ve işbu dava nedeniyle doğacak giderlerin karşılanmasına ilişkin ortak çözümler yer almaktadır.

5-Taraflar arasında önceden kararlaştırıldığı üzere ve anılan protokol hükümleri çerçevesinde, mahkemenizce boşanmaya karar verilmesini sağlamak üzere işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : 4721 S. K. m. 166, 168, 184, 4787 S. K. m. 4.

HUKUKİ DELİLLER            :Aile nüfus kaydı örneği, anlaşmalı boşanma protokolü, tanık beyanları vs. her türlü hukuki delil.

SONUÇ VE İSTEM            :Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, tarafların ekli anlaşma protokolü hükümleri çerçevesinde boşanmalarına karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla, talep ederiz.(TARİH)

                                                                                Davacı Vekili

                                                                                                                        Avukat Hande BADEMCİ                                      

EK                                          :Anlaşmalı boşanma protokolü

Paylaş:

Diğer Makaleler

Konya Avukatlar

Konya Avukatlık Hizmetleri: Avukat Recep Bademci

Konya, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen, aynı zamanda Türkiye’nin en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biridir. Bu çeşitlilik, şehrin hukuki ihtiyaçlarını da çeşitlendirmekte ve Konya

Bize Mesaj Gönderin

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu iletişim formu alanından avukatlarımıza soru ve sorunlarınızı iletebilirsiniz.