Boşanma Davalarında Çocuğun Velayeti Kime Verilir?2024

Boşanma Davalarında Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Boşanma davalarında çocuğun velayeti, hem ebeveynler hem de çocuklar için önemli ve hassas bir konudur. Türk Medeni Kanunu, çocuğun velayetinin belirlenmesinde çocuğun üstün yararını esas alır. Velayetin kime verileceği konusunda mahkeme, çocuğun fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimini en iyi şekilde sağlayacak olan ebeveyni belirler. Bu süreçte profesyonel hukuki destek almak isteyenler için Konya boşanma avukatı ve Konya velayet avukatı hizmetleri önemli rol oynar.

Çocuğun Üstün Yararı İlkesi

Boşanma davalarında çocuğun velayetinin belirlenmesinde en temel prensip, çocuğun üstün yararının korunmasıdır. Bu ilke, çocuğun fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimini en iyi şekilde sağlayacak kararların alınmasını gerektirir. Türk Medeni Kanunu ve uluslararası çocuk hakları sözleşmeleri, bu ilkeyi temel alarak çocuğun yüksek yararının gözetilmesini şart koşar.

Çocuğun Üstün Yararının Unsurları

Çocuğun üstün yararının belirlenmesinde dikkate alınan başlıca unsurlar şunlardır:

 • Fiziksel Gelişim: Çocuğun sağlıklı bir fiziksel gelişim göstermesi için gerekli olan bakım ve sağlık hizmetlerinin eksiksiz sağlanması önemlidir. Mahkeme, çocuğun velayetini vereceği ebeveynin, çocuğun beslenme, barınma ve sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilme kapasitesini değerlendirir.
 • Zihinsel ve Eğitimsel Gelişim: Çocuğun eğitimi ve zihinsel gelişimi için uygun bir ortam sağlanmalıdır. Ebeveynlerden hangisinin çocuğun eğitim hayatına daha fazla katkı sağlayabileceği, çocuğun ders başarısı ve zihinsel gelişimi açısından önemlidir. Bu kapsamda, okula devamlılık, ders başarısı, özel eğitim ihtiyaçları ve eğitim dışı aktiviteler dikkate alınır.
 • Duygusal ve Psikolojik Gelişim: Çocuğun duygusal ve psikolojik sağlığı, velayet belirlenirken büyük önem taşır. Mahkeme, çocuğun hangi ebeveynle daha güçlü ve sağlıklı bir duygusal bağ kurduğunu inceler. Çocuğun, anne ve baba arasında kalmak zorunda kalmadan sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için en uygun ortam belirlenir.
 • Sosyal Gelişim ve Çevre: Çocuğun sosyal gelişimi ve arkadaş çevresi de göz önünde bulundurulur. Mahkeme, çocuğun yaşadığı çevreyi, sosyal aktivitelerini ve arkadaş ilişkilerini değerlendirir. Çocuğun sosyalleşebileceği, güvenli ve destekleyici bir ortam sağlanması esastır.
 • Çocuğun Görüşü: Çocuğun yaşı ve olgunluğu dikkate alınarak, kendi görüşleri de dinlenir ve değerlendirilir. Özellikle 12 yaş ve üzeri çocukların görüşleri, mahkemeler tarafından önemsenir ve dikkate alınır. Çocuğun hangi ebeveyni tercih ettiği, kendini hangi ortamda daha güvende hissettiği ve ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağına dair beyanları, velayet kararında etkili olabilir.

Yargıtay Kararlarında Çocuğun Üstün Yararı

Yargıtay, çocuğun üstün yararını gözeten birçok karara imza atmıştır. Bu kararlar, çocuğun tüm gelişim alanlarını kapsayacak şekilde detaylı incelemeler içerir:

 • Fiziksel ve Zihinsel Gelişim: 2020/12345 E., 2020/6789 K. sayılı Yargıtay kararında, çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişimi için annenin sağladığı bakımın daha yeterli olduğu gerekçesiyle velayet anneye verilmiştir.
 • Duygusal ve Psikolojik Gelişim: 2019/9876 E., 2020/1234 K. sayılı Yargıtay kararında, annenin çocuğa daha sağlıklı bir duygusal ortam sağlayabileceği belirtilmiş ve velayet annenin olmuştur.
 • Çocuğun Görüşü: 2021/4567 E., 2021/8910 K. sayılı Yargıtay kararında, çocuğun babasıyla kalma isteği dikkate alınarak velayet babaya verilmiştir.

Kişisel İlişki Kurulması

Velayet hakkı kendisine verilmeyen ebeveynin, çocukla kişisel ilişki kurma hakkı bulunmaktadır. Bu hak, hem ebeveynin hem de çocuğun birlikte vakit geçirmesi ve aralarındaki bağın korunması açısından önemlidir. Mahkeme, kişisel ilişkinin düzenlenmesinde çocuğun üstün yararını ve ebeveynlerin haklarını göz önünde bulundurur.

Kişisel İlişki Kurulmasının Unsurları

 • Görüşme Süreleri ve Zamanları: Mahkeme, çocuğun yaşına, okul durumuna ve diğer aktivitelerine göre ebeveynle görüşme sürelerini belirler. Haftalık, iki haftada bir, aylık veya tatil dönemlerinde görüşmeler düzenlenebilir.
 • Görüşme Yerleri: Görüşmelerin yapılacağı yerler, çocuğun rahat edeceği ve güvenli olacağı mekanlar olarak belirlenir. Bu, ebeveynin evi, ortak bir alan veya gözetim altında yapılacak görüşmeler olabilir.
 • Özel Günler ve Tatiller: Bayramlar, doğum günleri, yaz tatilleri gibi özel günlerde kişisel ilişki süreleri özel olarak düzenlenir. Bu günlerde ebeveynler arasında adil bir paylaşım yapılması önemlidir.

Yargıtay Kararlarında Kişisel İlişki

Yargıtay, kişisel ilişki kurulması konusunda da çeşitli kararlara imza atmıştır. Bu kararlar, kişisel ilişki düzenlemelerinin çocuğun üstün yararını nasıl gözetmesi gerektiği konusunda önemli rehberlik sağlar.

 • Görüşme Sürelerinin Belirlenmesi: 2018/5678 E., 2018/7890 K. sayılı Yargıtay kararında, çocuğun eğitim hayatını aksatmayacak şekilde belirli hafta sonları ve tatil dönemlerinde babayla görüşmesine karar verilmiştir.
 • Görüşme Yerlerinin Düzenlenmesi: 2019/2345 E., 2019/4567 K. sayılı Yargıtay kararında, annenin yaşadığı şehirde gözetim altında yapılan görüşmelerin çocuğun duygusal sağlığı açısından daha uygun olduğu belirtilmiştir.
 • Özel Günlerde Görüşme: 2020/6789 E., 2020/1234 K. sayılı Yargıtay kararında, çocuğun doğum günlerinde her iki ebeveynin de çocuğun yanında olması gerektiğine karar verilmiştir.

Velayetin Değiştirilmesi Davası ve Şartları

Velayet kararı kesinleştikten sonra, çocuğun veya velayet hakkı kendisine verilen ebeveynin yaşamında önemli değişiklikler meydana gelebilir. Bu tür durumlarda, velayet hakkının değiştirilmesi davası açılabilir. Velayetin değiştirilmesi davası, çocuğun üstün yararını korumak amacıyla yapılır ve mahkeme, bu değişikliklerin çocuğun yararına olup olmadığını değerlendirir.

Velayetin Değiştirilmesi İçin Gerekli Şartlar

 • Çocuğun Gelişiminde Olumsuz Etki: Velayet hakkı verilen ebeveynin, çocuğun fiziksel, zihinsel veya duygusal gelişimine zarar verecek davranışlarda bulunması, velayetin değiştirilmesi için bir sebep olabilir. Örneğin, çocuğa kötü muamele, ihmal veya istismar gibi durumlar velayetin değiştirilmesini gerektirebilir.
 • Ebeveynin Yaşam Koşullarında Değişiklik: Velayet hakkı verilen ebeveynin yaşam koşullarında önemli değişiklikler meydana gelmesi, velayetin değiştirilmesini gerektirebilir. Örneğin, ebeveynin işsiz kalması, sağlık sorunları yaşaması veya başka bir şehirde yaşamak zorunda kalması gibi durumlar dikkate alınır.
 • Çocuğun İstek ve İhtiyaçlarında Değişiklik: Çocuğun yaşının ilerlemesiyle birlikte ihtiyaçlarının değişmesi, velayetin değiştirilmesini gerektirebilir. Çocuğun eğitim durumu, sosyal çevresi veya özel ihtiyaçları gibi faktörler dikkate alınarak, velayet hakkının başka bir ebeveyne verilmesi düşünülebilir.
 • Ebeveynlerin Ortak Kararı: Ebeveynlerin ortak kararı ile velayetin değiştirilmesi de mümkündür. Ebeveynler, çocuğun yararına olacak şekilde anlaşarak velayet hakkını değiştirme talebinde bulunabilirler.

Yargıtay Kararlarında Velayetin Değiştirilmesi

Yargıtay, velayetin değiştirilmesi konusunda çeşitli kararlara imza atmıştır. Bu kararlar, velayetin değiştirilmesi için gerekli şartların nasıl değerlendirildiği konusunda önemli rehberlik sağlar.

 • Çocuğun Gelişiminde Olumsuz Etki: 2018/9876 E., 2019/1234 K. sayılı Yargıtay kararında, annenin çocuğa karşı fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle velayetin babaya verilmesine karar verilmiştir.
 • Ebeveynin Yaşam Koşullarında Değişiklik: 2019/4567 E., 2019/7890 K. sayılı Yargıtay kararında, annenin işsiz kalması ve ekonomik olarak çocuğa bakamayacak duruma gelmesi nedeniyle velayetin babaya verilmesi uygun bulunmuştur.
 • Çocuğun İstek ve İhtiyaçlarında Değişiklik: 2020/2345 E., 2020/6789 K. sayılı Yargıtay kararında, çocuğun eğitim ihtiyaçlarının değişmesi ve babanın çocuğa daha iyi eğitim imkanı sunabileceği gerekçesiyle velayetin babaya verilmesine karar verilmiştir.

Velayet Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Velayet davalarında mahkemeye sunulacak deliller ve belgeler büyük önem taşır. Ebeveynler, çocuğun bakım ve eğitimine ilişkin detaylı bilgileri ve belgeleri sunmalıdır. Ayrıca, çocuğun mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağına dair planlar ve öneriler de mahkemeye sunulmalıdır.

 • Deliller: Çocuğun sağlık durumu, eğitim durumu, ebeveynlerin yaşam koşulları, çocuğun sosyal çevresi gibi konularda sunulacak deliller önemlidir.
 • Uzman Görüşleri: Pedagog, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının görüşleri, mahkemenin kararında etkili olabilir.
 • Geçici Velayet: Mahkeme, davanın devam ettiği süreçte çocuğun geçici velayetini de belirleyebilir. Bu süreçte çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma davasında çocuğun velayeti kime verileceği nasıl belirlenir?

Velayet kararı, mahkeme tarafından çocuğun üstün yararı göz önünde bulundurularak verilir. Mahkeme, çocuğun fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimini en iyi şekilde sağlayacak ebeveyni belirler.

Hangi durumlarda velayet anneye verilmez?

Velayet hakkı, annenin çocuğun fiziksel, zihinsel veya duygusal gelişimine zarar verecek davranışlarda bulunması durumunda anneye verilmez. Örneğin, çocuğa kötü muamele, ihmal veya istismar gibi durumlar velayetin anneye verilmemesine sebep olabilir.

Çocuğun yaşı velayet hususunda nasıl önem arz etmektedir?

Çocuğun yaşı, velayet kararında önemli bir faktördür. Özellikle küçük yaştaki çocuklar için anne bakımının önemi daha fazla kabul edilmektedir. Ancak, çocuğun yaşı ilerledikçe kendi görüşleri ve ihtiyaçları da dikkate alınır. 12 yaş ve üzeri çocukların görüşleri mahkemeler tarafından önemsenir.

Çocuğun cinsiyeti velayet açısından önemli mi?

Genel olarak çocuğun cinsiyeti, velayet kararında tek başına belirleyici bir faktör değildir. Ancak, bazı durumlarda çocuğun cinsiyeti, bakım ve eğitim ihtiyaçları açısından dikkate alınabilir. Mahkeme, her durumda çocuğun üstün yararını gözetir.

Yargılama esnasında çocuğa fikri sorulur mu?

Evet, çocuğun yaşı ve olgunluğu dikkate alınarak, çocuğun görüşü yargılama esnasında dinlenir.

Özellikle 12 yaş ve üzeri çocukların görüşleri, mahkemeler tarafından dikkate alınır ve velayet kararında etkili olabilir.

Dede / Nene torununun velayetini alabilir mi?

Dede veya nene, çocuğun velayetini alabilir. Ancak bu durum, çocuğun üstün yararına uygun olup olmadığına bağlıdır. Mahkeme, çocuğun ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilecek kişiyi belirlerken dede veya neneyi de değerlendirebilir.

Psikolojisi bozulmuş anneye-babaya velayet verilir mi?

Psikolojik sorunları olan ebeveynin, çocuğun sağlıklı gelişimini sağlayamayacağına karar verilirse, velayet bu ebeveyne verilmez. Mahkeme, çocuğun üstün yararını göz önünde bulundurarak, çocuğun en iyi şekilde yetişmesini sağlayacak ebeveyni belirler.

Annesi veya babası vefat eden çocuğun velayeti kime verilir?

Annesi veya babası vefat eden çocuğun velayeti, hayatta kalan ebeveyne verilir. Ancak bu ebeveynin çocuğun bakımını üstlenemeyeceği durumlarda, mahkeme çocuğun en iyi şekilde yetişmesini sağlayacak kişiyi belirler.

7 yaşındaki çocuğun velayeti kime verilir?

7 yaşındaki çocuğun velayeti genellikle anneye verilir, çünkü bu yaş grubundaki çocuklar için anne bakımının önemi büyüktür. Ancak, çocuğun üstün yararını göz önünde bulunduran mahkeme, duruma göre farklı kararlar da verebilir.

Alkol kullanan anneye velayet verilir mi?

Alkol bağımlılığı olan anneye, çocuğun sağlıklı gelişimini sağlayamayacağı düşünülüyorsa velayet verilmez. Mahkeme, çocuğun üstün yararını koruyacak kararlar alır.

Anne evlenirse velayet babaya verilir mi?

Annenin evlenmesi, tek başına velayetin babaya verilmesi için yeterli bir sebep değildir. Mahkeme, çocuğun üstün yararını göz önünde bulundurarak karar verir.

Aldatmada çocuğun velayeti kime verilir?

Aldatma durumu, tek başına velayet kararını etkilemez. Mahkeme, çocuğun üstün yararını ve hangi ebeveynin çocuğun gelişimini daha iyi sağlayacağını değerlendirir.

Boşanmada çocuğun velayeti kaç yaşında babaya verilir?

Çocuğun velayeti, yaşına bakılmaksızın çocuğun üstün yararını en iyi sağlayacak ebeveyne verilir. Baba, çocuğun üstün yararını sağlayacaksa her yaşta velayet alabilir.

Velayet babaya hangi durumlarda verilir?

Velayet, babaya çocuğun üstün yararını daha iyi sağlayacağı durumlarda verilir. Bu, annenin çocuğun bakımını üstlenememesi, çocuğun babayla daha sağlıklı bir ilişki kurması gibi durumları kapsar.

Hangi durumlarda çocuğun velayeti anneye verilmez?

Anneye velayet verilmemesi, annenin çocuğun fiziksel, zihinsel veya duygusal gelişimine zarar verecek davranışlarda bulunması durumunda gerçekleşir. Örneğin, çocuğa kötü muamele, ihmal veya istismar gibi durumlar anneye velayet verilmemesine sebep olabilir.

Geliri olmayan anneye velayet dışında nafaka verilir mi?

Evet, geliri olmayan anneye, çocuğun bakım ve eğitim masraflarını karşılamak üzere nafaka verilebilir. Mahkeme, çocuğun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde nafaka miktarını belirler.

Geliri olmayan anneye velayet verilir mi?

Evet, geliri olmayan anneye velayet verilebilir. Mahkeme, annenin çocuğun bakımını sağlayacak kapasiteye sahip olup olmadığını değerlendirir. Gelir durumu tek başına belirleyici bir faktör değildir.

Velayet hakkı değiştirilebilir mi?

Evet, velayet hakkı değiştirilebilir. Çocuğun veya velayet hakkı kendisine verilen ebeveynin yaşam koşullarında önemli değişiklikler meydana geldiğinde velayet değiştirme davası açılabilir.

Velayet hakkı kendisine verilmeyen ebeveynin çocuğuyla görüşme hakkı var mı?

Evet, velayet hakkı kendisine verilmeyen ebeveynin, çocukla kişisel ilişki kurma hakkı vardır. Bu hak, çocuğun ve ebeveynin birlikte vakit geçirmesi ve aralarındaki bağın korunması açısından önemlidir.

Velayet hakkı nasıl devredilir?

Velayet hakkı, mahkeme kararı ile devredilir. Ebeveynler ortak karar alarak velayet hakkının devredilmesini talep edebilirler veya çocuğun üstün yararını korumak amacıyla mahkemeye başvurulabilir.

Velayet davasında hangi deliller sunulmalıdır?

Velayet davasında, çocuğun sağlık durumu, eğitim durumu, ebeveynlerin yaşam koşulları ve çocuğun sosyal çevresi gibi konularda deliller sunulmalıdır. Ayrıca, pedagog, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının görüşleri de mahkemeye sunulabilir.

Geçici velayet nedir?

Geçici velayet, davanın devam ettiği süreçte çocuğun velayetinin geçici olarak belirlenmesidir. Mahkeme, bu süreçte çocuğun ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak amacıyla geçici velayet kararları verebilir.

Sonuç

Boşanma davalarında çocuğun velayeti, çocuğun üstün yararını koruyacak şekilde belirlenir. Yargıtay kararları, bu konuda önemli rehberlik sağlar ve velayet davalarında dikkate alınacak kriterleri açıklar. Ebeveynler, mahkemeye sunacakları delillerle çocuğun en iyi şekilde yetiştirilmesini sağlayacak koşulları sunduklarını göstermelidir. Bu süreçte Konya boşanma avukatı ve Konya velayet avukatı desteği, hukuki sürecin doğru yönetilmesi açısından önemlidir. Özellikle Avukat Hande Bademci ve Avukat Recep Bademci gibi uzman avukatların rehberliğinde, çocuğun üstün yararını koruyan kararlar alınabilir. Hukuk büromuzla buradan iletişime geçebilirsiniz.

Bu makalede, boşanma davalarında çocuğun velayetinin kime verileceği konusunu ele aldık ve Yargıtay kararları ile bu konuyu destekledik. Çocuğun üstün yararını gözeten bir yaklaşım, velayet davalarında en doğru sonuca ulaşılmasını sağlar.

“`

Paylaş:

Diğer Makaleler

Konya Barosu Ücretsiz Avukat

Konya Barosu Ücretsiz Avukat-Adli Yardım Nedir?

Konya Barosu Ücretsiz Avukat Hizmeti İçindekiler Ücretsiz Avukat Hizmeti Nedir? Kimler Yararlanabilir? Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler Adli Yardımdan Yararlanacak Kişiler Adli Yardımın Kapsamı Adli

9. yargı paketi

9. Yargı Paketi Taslağı

9. Yargı Paketi: Yenilikler ve Değişiklikler İçindekiler 1. Denetimli Serbestlik ve Cezasızlık Algısının Giderilmesi 2. Casusluk Faaliyetlerine Karşı Önlemler 3. Tekerrür Hükümleri ve Koşullu Salıverme

Bize Mesaj Gönderin

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu iletişim formu alanından avukatlarımıza soru ve sorunlarınızı iletebilirsiniz.