Uyuşturucu Ticareti Suçları: TCK 188 Kapsamında Hukuki İnceleme ve Yargıtay Kararları Işığında Değerlendirme

İçindekiler

 1. Uyuşturucu Ticareti Suçu (TCK 188)
 2. Uyuşturucu Ticareti Suçunda Korunan Hukuksal Değer
 3. Uyuşturucu Ticareti Suçunun İşlenme Biçimleri
 4. Uyuşturucu Ticareti ve Kullanma Suçu Farkları
 5. Zamanaşımı ve Nitelikli Haller
 6. Etkin Pişmanlık ve Hafifletici Nedenler
 7. Uyuşturucu Ticareti Suçunda Görevli Mahkeme
 8. Konya Ceza Avukatı: Avukat Recep Bademci

Uyuşturucu Ticareti Suçu (TCK 188)

Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesi, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç edilmesi suçunu düzenlemektedir. Kanun, bu suçu işleyen kişilerin yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve iki bin günden yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağını öngörmektedir. Uyuşturucu ticareti suçunun nitelikli ve hafifletici halleri de aynı madde içinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Bu tür suçlarda yargılama sırasında bir ceza avukatından hukuki destek almak oldukça önemlidir.

Uyuşturucu Ticareti Suçunda Korunan Hukuksal Değer

Uyuşturucu ticareti suçunda korunan temel değer kamu sağlığıdır. Günümüzde uyuşturucu kullanımının ve ticaretinin yaygınlaşması, özellikle genç yaşlardaki bireylerin bu maddelere kolayca ulaşabilmesi, bu suça verilen cezaların artırılmasına neden olmuştur. Örneğin, uyuşturucu maddelerin çocuklara satılması veya verilmesi durumunda daha ağır cezalar uygulanmaktadır. TCK 188/3 maddesi uyarınca, uyuşturucu ticareti cezası bu suçun cezası on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmi bin güne kadar adli para cezasıdır. Ancak, uyuşturucu madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması halinde, verilecek hapis cezası on beş yıldan az olamaz.

Uyuşturucu Ticareti Suçunun İşlenme Biçimleri

Uyuşturucu ticareti suçu, çeşitli seçimlik hareketlerle işlenebilir. Bu hareketler arasında uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imal edilmesi, ithal edilmesi, ihraç edilmesi, ülke içinde satılması, satışa arz edilmesi, başkalarına verilmesi, sevk edilmesi, nakledilmesi, depolanması veya ticaret amacıyla satın alınması yer alır.

Uyuşturucu Madde İmal Etme Suçu

Uyuşturucu madde imal etme suçu, uyuşturucu özelliği bulunmayan veya bulunan bir maddenin yapılan işlemlerle farklı bir uyuşturucu maddeye dönüştürülmesi ile oluşur. Bu suçun oluşması için kullanılan maddenin türünün değişmesi veya uyuşturucu etkili bir hale gelmesi gerekmektedir. Yargıtay kararlarına göre, uyuşturucu maddelerin fiziksel özelliklerinde yapılan değişiklikler imal olarak nitelendirilmez.

Uyuşturucu Madde İthal Etme Suçu

TCK 188/1 maddesi, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak yurt dışından ithal edilmesini suç olarak düzenlemektedir. Bu suç, maddenin hangi yolla ülke içerisine sokulduğuna bakılmaksızın, yurt dışından Türkiye sınırları içerisine getirilmesi ile oluşur.

Uyuşturucu Madde İhraç Etme Suçu

Uyuşturucu ihraç etme suçu, Türkiye’de bulunan uyuşturucu maddelerin yurtdışına çıkarılması ile işlenir. Uyuşturucu maddeyi gümrük kapılarından geçirerek yurtdışına çıkarma eylemi bu suçu oluşturur. Ancak, uyuşturucu maddeyi gümrük kapısından geçiremeden yakalanan fail, uyuşturucu madde ihraç etme suçuna teşebbüs etmiş sayılır.

Uyuşturucu Madde Satma ve Satın Alma Suçları

Uyuşturucu maddeyi satma suçu, mülkiyetin bir bedel karşılığında karşı tarafa devredilmesi ile oluşur. Uyuşturucu maddeyi ticari amaçla satın alma ise, al-sat mantığıyla gerçekleştirilmesi durumunda suç teşkil eder. Her iki suç da TCK 188/3 maddesi uyarınca cezalandırılır.

Uyuşturucu Maddeyi Başkalarına Verme ve Nakletme Suçları

Uyuşturucu maddeyi başkalarına verme suçu, bedel almadan başkasına devretme şeklinde gerçekleşir. Nakletme suçu ise, failin uyuşturucu maddeyi bir yerden başka bir yere götürmesi ile işlenir.

Uyuşturucu Maddeyi Depolama ve Bulundurma Suçları

Uyuşturucu maddeyi depolama suçu, maddenin kullanma amacı olmaksızın bir yerde tutulmasıdır. Bulundurma suçu ise, kişinin kendisine veya başkasına ait uyuşturucu maddeyi fiili egemenliği altında bulundurması ile oluşur.

Konya uyusturucu ticareti avukati Konya Hukuk Bürosu

Uyuşturucu Ticareti ve Kullanma Suçu Farkları

Uyuşturucu ticareti suçu ile uyuşturucu kullanma suçu arasında önemli farklar bulunmaktadır. Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 2017/9-378 E. sayılı kararında bu farklar açıkça belirtilmiştir. Uyuşturucu madde bulundurma eyleminin, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçunu mu, yoksa uyuşturucu madde ticareti suçunu mu oluşturduğunun tespitinde belirgin rol oynayan husus, bulundurmanın amacıdır. Ceza Genel Kurulunun 15.06.2004 tarihli ve 107-136 ile 06.03.2012 tarihli ve 387-75 sayılı kararlarında belirtildiği üzere, uyuşturucu madde bulundurmanın kullanma maksadına matuf olduğunun belirlenmesinde dikkate alınması gereken ve öğreti ile uygulamada da kabul görmüş olan bazı kriterler bulunmaktadır.

 • Uyuşturucu Maddenin Satışı veya Devri: Failin bulundurduğu uyuşturucu maddeyi başkasına satma, devir veya tedarik etmek hususunda herhangi bir davranış içine girip girmediği değerlendirilir.
 • Bulundurma Yeri ve Şekli: Kişisel kullanım için uyuşturucu madde bulunduran kimse, bunu genellikle evinde veya iş yerinde bulundurur. Buna karşın, uyuşturucunun ev veya iş yerine uzakta, çıkarılıp alınması güç ve zaman gerektiren depo, mağara, samanlık gibi bir yere gizlenmesi, kullanma dışında bir amaçla bulundurulduğunu gösterebilir. Ayrıca, uyuşturucunun çok sayıda özenli olarak hazırlanmış küçük paketçikler halinde olması, hassas terazi ve ambalaj malzemeleri bulundurulması, kullanım dışında bir amaçla bulundurulduğuna işaret eder.
 • Uyuşturucu Maddenin Çeşit ve Miktarı: Kişisel kullanım amacıyla genellikle bir ya da benzer etki gösteren iki değişik uyuşturucu madde bulundurulur. Değişik nitelikte ve farklı etkileri olan eroin, kokain, esrar ve amfetamin içeren tabletleri birlikte bulunduran kişinin, bunları satmak amacıyla bulundurduğu kabul edilebilir. Kişisel kullanım için kabul edilebilecek miktar, kişinin fiziksel ve ruhsal yapısı ile uyuşturucu veya uyarıcı maddenin niteliğine göre değişir. Adli Tıp Kurumu’nun mütalaalarına göre, esrar kullananlar günde üç kez, her defasında 1-1,5 gram esrar tüketebilmektedir. Esrar kullanma alışkanlığı olanlar, birkaç aylık ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda esrar bulundurabilirler. Ancak, bu miktarın üzerinde esrar bulundurulması, kişisel kullanım amacına yönelik olmadığını gösterebilir.

Zamanaşımı ve Nitelikli Haller

Uyuşturucu ticareti suçu, yirmi yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Bu suça ilişkin nitelikli haller, daha ağır cezaları gerektirir. Örneğin, uyuşturucu maddenin sağlığa zararlı olması, suçun örgütlü olarak işlenmesi veya çocuklara yönelik işlenmesi durumunda cezalar artırılır.

Etkin Pişmanlık ve Hafifletici Nedenler

Etkin pişmanlık hükümleri, failin suçu resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce itiraf etmesi ve suç ortaklarının yakalanmasını sağlaması durumunda ceza verilmemesini veya cezanın indirilmesini öngörür. Bu hükümler, TCK 192. maddesinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Uyuşturucu Ticareti Suçunda Görevli Mahkeme

Uyuşturucu ticareti suçu, Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına girer. Yetkili mahkeme ise, suçun işlendiği yer mahkemesidir.

Konya Ceza Avukatı: Avukat Recep Bademci

Uyuşturucu ticareti suçu gibi ciddi suçlarda, deneyimli bir ceza avukatından destek almak kritik öneme sahiptir. Konya’da faaliyet gösteren Avukat Recep Bademci, ceza hukuku alanında geniş bilgi ve tecrübeye sahiptir. Bademci Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu’nun kurucusu olan Recep Bademci, uyuşturucu ticareti suçu gibi karmaşık davalarda müvekkillerine kapsamlı hukuki danışmanlık ve savunma hizmeti sunmaktadır. Avukat Recep Bademci, müvekkillerinin haklarını korumak için titizlikle çalışmakta ve her davada adil bir sonuca ulaşmayı hedeflemektedir. Konya’da ceza hukuku alanında uzman bir avukat arayışında olanlar için Avukat Recep Bademci, güvenilir bir seçimdir.

Paylaş:

Diğer Makaleler

Konya Barosu Ücretsiz Avukat

Konya Barosu Ücretsiz Avukat-Adli Yardım Nedir?

Konya Barosu Ücretsiz Avukat Hizmeti İçindekiler Ücretsiz Avukat Hizmeti Nedir? Kimler Yararlanabilir? Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler Adli Yardımdan Yararlanacak Kişiler Adli Yardımın Kapsamı Adli

9. yargı paketi

9. Yargı Paketi Taslağı

9. Yargı Paketi: Yenilikler ve Değişiklikler İçindekiler 1. Denetimli Serbestlik ve Cezasızlık Algısının Giderilmesi 2. Casusluk Faaliyetlerine Karşı Önlemler 3. Tekerrür Hükümleri ve Koşullu Salıverme

Bize Mesaj Gönderin

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu iletişim formu alanından avukatlarımıza soru ve sorunlarınızı iletebilirsiniz.